Popular research topics

If you're not sure where to begin your research, you've come to the right place. Check these library resources, staff-selected websites and local event listings to find high-quality information.

Lấy chứng chỉ Phát triển Giáo dục Phổ cập (General Educational Development - GED) của quý vị. Thư viện cung cấp nguồn tài nguyên trực tuyến, tài liệu học tập, cơ sở dữ liệu và Phòng thí nghiệm Học tập: Tài nguyên GED kéo dài...

Hành trình để được nhập tịch của quý vị có thể bắt đầu tại Thư viện Hạt Multnomah. Tham gia lớp học hai giờ hàng tuần và kéo dài trong sáu tuần cùng chúng tôi. Khóa học này sẽ giúp quý vị hiểu những điều kiện để được nhập tịch và phát triển những kỹ năng giúp...

LEARN (Let Every Adult Read Now)

Quý vị có biết ai gặp khó khăn về việc đọc không? LEARN là một chương trình dạy kèm một đối một để giúp những người mà trình độ đọc thấp tạo nên những rào cản trong cuộc sống hàng ngày.

Chương trình LEARN có thể giúp...