GED & Khả năng đọc viết

Chương trình dành cho người lớn học tại thư viện để có được chứng nhận GED và nắm vững những kỹ năng cơ bản.

Chương trình & sự kiện

Feb 26

Tutoring for Adults

Feb 26
Mon Feb 26
5:00 PM - 7:00 PM
Thư viện Kenton

ESOL
GED
Basic Literacy
Work in small groups with a tutor to learn English, prepare for the GED, and improve your reading skills.

Feb 26

Tutoring for Adults

Feb 26
Mon Feb 26
5:00 PM - 7:00 PM
Thư viện Kenton

ESOL
GED
Basic Literacy
Work in small groups with a tutor to learn English, prepare for the GED, and improve your reading skills.

Mar 4

Tutoring for Adults

Mar 4
Mon Mar 4
5:00 PM - 7:00 PM
Thư viện Kenton

ESOL
GED
Basic Literacy
Work in small groups with a tutor to learn English, prepare for the GED, and improve your reading skills.