GED & Khả năng đọc viết

Chương trình dành cho người lớn học tại thư viện để có được chứng nhận GED và nắm vững những kỹ năng cơ bản.

Chương trình & sự kiện

Jun 3

Tutoring for Adults

Jun 3
Mon Jun 3
5:00 PM - 7:00 PM
Thư viện Kenton

ESOL
GED
Basic Literacy
Work in small groups with a tutor to learn English, prepare for the GED, and improve your reading skills.

Jun 10

Tutoring for Adults

Jun 10
Mon Jun 10
5:00 PM - 7:00 PM
Thư viện Kenton

ESOL
GED
Basic Literacy
Work in small groups with a tutor to learn English, prepare for the GED, and improve your reading skills.

Aug 5

Educator Workshop: (PreK-2nd grade)

Aug 5
Mon Aug 5
10:30 AM - 12:00 PM
Thư viện Hollywood

Educators! Do you need some fresh ideas to get little ones engaged, moving, and ready to learn? In this hands-on workshop, educators will learn fingerplays, movement songs, and calming activities.