Giáo dục tại nhà

Thư viện Hạt Multnomah cam kết phục vụ tất cả các gia đình trong Hạt Multnomah, kể cả các gia đình giáo dục con cái họ tại nhà. Thư viện cung cấp hàng trăm chương trình giáo dục thú vị và miễn phí hàng tháng, từ giờ đọc truyện đến bài giảng của tác giả, nhóm học nghề đến chuẩn bị cho đại học bao gồm các sự kiện dành cho giáo dục tại nhà.

Đối với các tài nguyên địa phương, đừng bỏ qua Hướng dẫn về Tài nguyên cho Giáo dục tại nhà của Oregon do Oregon Home Education Network (Mạng Giáo dục Tại nhà Oregon) chuẩn bị. Để tìm một cuốn sách về giáo dục tại nhà, thử một trong các tìm kiếm sau: