Hỗ trợ công việc & nghề nghiệp

Bắt đầu với tìm việc, tạo resume, là bản tóm tắt kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu cá nhân hoặc lá thư xin việc. Nghiên cứu hướng nghiệp và tìm tài liệu cộng đồng.
Liên hệ nhân viên thư viện thông thạo giúp quý vị tìm kiếm công việc từng người một.

Chương trình & sự kiện

Feb 26

Job Help Drop-in

Feb 26
Mon Feb 26
3:00 PM - 6:00 PM
Thư viện Gresham

Meet in person with one of our staff members who can help you get started with your job search, create a resume or cover letter, research career paths as well as refer you to helpful community orga

Feb 26

Resume Help Drop-in

Feb 26
Mon Feb 26
3:00 PM - 5:00 PM
Thư viện Kenton

Do you need some help with your resume? Are you unsure about your choice of words? Struggling to describe your accomplishments? Come meet with an experienced volunteer for one-on-one help.