Giờ và Địa điểm

Belmont Library exterior

Thư viện Belmont

1038 SE César E. Chávez Boulevard
Portland, OR 97214

Capitol Hill Library exterior

Thư viện Capitol Hill

10723 SW Capitol Highway
Portland, OR 97219

Central Library exterior

Thư viện Central

801 SW 10th Avenue
Portland, OR 97205

Gregory Heights Library exterior

Thư viện Gregory Heights

7921 NE Sandy Boulevard
Portland, OR 97213

Gresham Library exterior

Thư viện Gresham

385 NW Miller Avenue
Gresham, OR 97030

Hollywood Library Exterior

Thư viện Hollywood

4040 NE Tillamook Street
Portland, OR 97212

Kenton Library Exterior

Thư viện Kenton

8226 N Denver Avenue
Portland, OR 97217

Mobile Library van

Thư viện lưu động

221 NE 122nd Avenue
Portland, OR 97230

Hiện không hoạt động

Northwest Library Exterior

Thư viện Northwest

2300 NW Thurman Street
Portland, OR 97210

Windows on the outside of the Mutlnomah County Library space at the Northeast Portland campus of University of Oregon

Thư viện Quận Multnomah tại trường University of Oregon

2800 NE Liberty Street
Portland, OR 97211

Rockwood Library exterior

Thư viện Rockwood

17917 SE Stark Street
Portland, OR 97233

Sellwood-Moreland Library exterior

Thư viện Sellwood-Moreland

7860 SE 13th Avenue
Portland, OR 97202

St. Johns Library exterior

Thư viện St. Johns

7510 N Charleston Avenue
Portland, OR 97203

Troutdale Library

Thư viện Troutdale

2451 SW Cherry Park Road
Troutdale, OR 97060

Woodstock Library Exterior

Thư viện Woodstock

6008 SE 49th Avenue
Portland, OR 97206

Đóng cửa thi công xây dựng

Văn phòng hành chính

Library Operations Center

Library Operations Center

221 NE 122nd Avenue
Portland, OR 97230

Chỉ có việc phân phối và nhân viên.

Library Admin Building exterior

Quản trị Thư viện

919 NE 19th Avenue, Suite 250
Portland, OR 97232

Chỉ có việc phân phối và nhân viên.