Mượn sách liên thư viện

Dịch vụ chỉ có bằng tiếng Anh.

Nếu đầu mục quý vị đang tìm không thuộc sở hữu của hệ thống Thư viện Hạt Multnomah, có thể mượn nó từ một hệ thống thư viện khác thông qua Mượn sách Liên thư viện. Chúng tôi mượn sách, sách nói và vi phim. Chúng tôi cũng có được bản sao của bài báo (không cần phải trả lại).

Tìm hiểu về những gì chúng tôi mượn cách sử dụng Mượn sách liên thư viện.