Mượn sách liên thư viện

Trang dịch vụ chỉ hiển thị bằng tiếng Anh.

Tài liệu quý vị đang tìm không có trong hệ thống Thư viện Quận Multnomah? 

Hãy thử sử dụng dịch vụ Mượn Liên thư viện. Quý vị có thể mượn sách, sách thu âm, văn kiện hoặc hình ảnh dưới dạng tấm hoặc cuộn phim nhỏ (microfilm) và bản sao những bài báo từ một hệ thống thư viện khác. 

Thêm thông tin

Liên lạc chúng tôi

Gọi phone, trò chuyện hoặc gửi email.