Thông báo nghỉ lễ

2024

Tết Dương lịch

Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024

Ngày lễ Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024

Ngày lễ Tổng thống

Thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024

Ngày lễ Chiến sĩ trận vong

Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024

Ngày Juneteenth

Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Ngày lễ Độc lập

Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024

Ngày lễ Lao động

Thứ Hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024

Lễ Tạ ơn

Thứ Năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024

Lưu ý: Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024 đóng cửa tất cả các thư viện lúc 6 giờ chiều.

Lễ Đêm Giáng sinh

Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Lễ Giáng sinh

Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 năm 2024

2025

Tết Dương lịch

Thứ Tư, ngày 1 tháng 1 năm 2025