Tài trợ và học bổng

Tìm tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc nhận tài trợ để mua nhà là một câu hỏi rất phổ biến trong thư viện. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình hỗ trợ tài chính không phải là sự trợ cấp theo nghĩa thông thường. Để biết thông tin về các chương trình hỗ trợ mua nhà, sửa nhà hoặc chi trả hóa đơn trong tình thế khẩn cấp, hãy tham khảo trang thông tin này.

Ai sẽ được nhận tài trợ?

Đa số các khoản tài trợ không dành cho các cá nhân mà dành cho các dự án cụ thể, ví dụ như tổ chức triển lãm ở bảo tàng hoặc xây dựng sân chơi cho trẻ em khuyết tật về vận động. 

Các khoản tài trợ được trao cho:

  • Tổ chức phi lợi nhuận (bao gồm tổ chức từ thiện, trường học, tổ chức nghệ thuật và tổ chức cộng đồng)
  • Cơ quan chính quyền cấp tiểu bang và địa phương
  • Bộ lạc được liên bang công nhận
  • Cơ quan an toàn phục vụ công chúng (như bệnh viện, sở cảnh sát và sở cứu hỏa)

Các khoản tài trợ hầu như không bao giờ được trao cho các doanh nghiệp nhằm mục đích bổ sung nhân sự, chi trả chi phí vận hành trực tiếp hoặc mở rộng quy mô. 

Nộp đơn xin nhận tài trợ là một quá trình phức tạp. Các bạn sẽ cần phải giải thích số tiền đó sẽ được chi tiêu và mang lại lợi ích như thế nào cho đối tượng mục tiêu, và cách các bạn sẽ ghi lại việc chi tiêu từ đầu đến cuối.

Tìm tài trợ cho dự án cụ thể

Khoản tài trợ và học bổng cho cao đẳng, đại học