In

In qua thiết bị di động, in không dây hiện có tại tất cả các thư viện công và miễn phí.

Có nhiều cách để in:

Sử dụng máy tính trong thư viện 

Gửi tài liệu muốn in đến hệ thống máy in. Và rồi quý vị cần đến máy phát lệnh in (Print release station) để xác nhận tài liệu được in ra. 

Tải tài liệu muốn in lên mạng tại bất kỳ một máy tính nào từ xa

Chọn một địa điểm sau đây để bắt đầu in. Trang ứng dụng sẽ hướng dẫn quý vị gửi tài liệu muốn in lên mạng. Quý vị có thời gian là 16 giờ đi đến địa điểm đã chọn để in ra tài liệu đã gửi. 

Vui lòng chọn địa điểm để gửi tài liệu muốn invà miễn phí.

Sử dụng app PrinterOn trên thiết bị di động 

Gửi tài liệu đến máy in của thư viện từ thiết bị di động của quý vị. Gửi (upload) hoặc email tài liệu muốn in qua ứng dụng (app) PrinterOn. Sử dụng app để tìm địa điểm thư viện thích hợp cho nhu cầu in và gửi tài liệu in.  


Đến lấy tài liệu in

Tài liệu gửi lên mạng thì sẵn sàng để in ra trong giờ mở cửa ngay khi quý vị nhận được xác nhận. Quý vị có thời gian là 16 giờ để đến in ra. 

  1. Đi đến thư viện nơi quý vị đã gửi tài liệu in. Quý vị không cần làm hẹn hoặc thẻ thư viện để in tài liệu trong thư viện.
  2. Đến máy phát lệnh in (Print release station), nhập email mà quý vị đã cung cấp khi gửi tài liệu lên và xác nhận in tài liệu ra.
  3. Xin hỏi nhân viên nếu quý vị cần trợ giúp. 

 Lưu ý

  • Chỉ in trắng và đen
  • Không được quá 100 trang mỗi ngày
  • In miễn phí

Mặc dù không hạn chế số tài liệu in, nhưng vui lòng chỉ in những gì quý vị cần.