Thẻ thư viện cho nhà giáo dục

Thư viện Hạt Multnomah cam kết làm việc với trường học và nhà giáo dục.

Thẻ thư viện cho nhà giáo dục cho phép người dùng mượn và gia hạn các đầu mục trong sáu tuần, hơn là thời gian cho mượn ba tuần tiêu chuẩn. Thẻ này cũng cho phép các nhà giáo dục có đến 40 yêu cầu đặt sách không sử dụng cùng một lúc. Các yêu cầu đặt sách này được sử dụng trong việc mượn tài liệu để sử dụng trong việc giáo dục trẻ em và học sinh. Tài liệu mượn sách liên thư viện không nằm trong điều khoản mượn sách và gia hạn trong sáu tuần của thẻ thư viện cho nhà giáo dục. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục tách biệt với thẻ thư viện cá nhân của một nhà giáo dục; các nhà giáo dục cá nhân chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí tích luỹ trên thẻ thư viện cho nhà giáo dục của họ, bao gồm cả những khoản phí do quá hạn và mất tư liệu. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục không cho phép một nhà giáo dục sử dụng Internet trong thư viện hơn hai lần một giờ mỗi ngày và không thể sử dụng để cung cấp truy cập nhóm vào các cơ sở dữ liệu đăng ký thuê bao có sẵn thông qua Thư viện Hạt Multnomah.

Để hội đủ điều kiện cho thẻ thư viện cho nhà giáo dục, một nhà giáo dục phải dạy trẻ em ở nơi giữ trẻ, lớp mẫu giáo đến lớp mười hai (K-12) hoặc giáo dục tại nhà và sống hoặc giảng dạy trong khu vực dịch vụ miễn phí của Thư viện Hạt Multnomah. Nhà giáo dục và nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ sống ngoài khu vực dịch vụ miễn phí và giảng dạy trong Hạt Multnomah có đủ điều kiện cho thẻ thư viện cho nhà giáo dục. Centennial, Corbett, David Douglas, Parkrose, Reynolds, Riverdale, và các học khu Portland và Gresham-Barlow, bất kể địa điểm trường học; học sinh giáo dục tại nhà và cha mẹ; và nhà cung cấp dịch vụ sau giờ học thuộc chính sách này. Ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ sau giờ học bao gồm nhưng không giới hạn trong Art4Life, YMCA, CampFire USA, Boys and Girls Club, và chương trình SUN (Schools Uniting Neighborhoods-Trường học Đoàn kết Khu dân cư). Các nhà giáo dục GED, kỹ năng đọc viết, và cộng đồng khác, những người thường không có tài nguyên thư viện khác, có thể đủ điều kiện cho thẻ thư viện cho nhà giáo dục.

Để làm thẻ, nhà giáo dục phải trực tiếp đến một địa điểm Thư viện Hạt Multnomah và mang căn cước hợp lệ và một trong các tài liệu sau để chứng minh tình trạng là nhà giáo dục.

  • Thẻ công tác ở trường hoặc nơi giữ trẻ
  • Cuống phiếu lương ở trường hoặc nơi giữ trẻ
  • Thư về tiêu đề thư của trường hoặc nơi giữ trẻ từ quản lý trường học hoặc giám đốc cơ sở giữ trẻ
  • Thư xác nhận giáo dục tại nhà từ Khu Dịch vụ Giáo dục  (Education Service District - ESD) địa phương
  • Giấy chứng nhận của Bộ phận Giữ Trẻ của Tiểu bang Oregon (Oregon State Child Care Division)