Các tùy chọn thẻ thư viện

Nếu quý vị sống ở Quận Multnomah, quý vị có thể sử dụng nhiều thư viện trên khắp Oregon và vùng Southwest Washington. Nếu quý vị sống bên ngoài Quận Multnomah, quý vị có các tùy chọn có thể cho phép mở tài khoản sử dụng tại đây.

Khu vực địa phương có dịch vụ miễn phí

Thư viện quận Multnomah có thỏa thuận với nhiều hệ thống thư viện lân cận. Quý vị có thể mở tài khoản sử dụng tại tất cả hệ thống thư viện nếu quý vị sống trong khu vực có dịch vụ miễn phí. Quý vị cũng có thể mở một tài khoản sử dụng nếu sở hữu bất động sản, dạy học hoặc học trường trong khu vực.

Hệ thống thư viện trong khu vực có dịch vụ miễn phí gồm:

Quý vị cần ghi danh mở tài khoản sử dụng ở mỗi hệ thống thư viện. Mỗi hệ thống thư viện có quy tắc và mức phí khác nhau. Vui lòng trả tài liệu ngay hệ thống thư viện nơi mà quý vị mượn.

Khu vực có dịch vụ miễn phí gồm:

Oregon

 • Quận Clackamas, ngoại trừ Thành phố Johnson
 • Quận Hood River
 • Quận Multnomah
 • Quận Washington

Washington

 • Quận Clark
 • Quận Klickitat

Chương trình Thông hành thư viện Oregon 

Thẻ thư viện cho cư dân Oregon

Thư viện quận Multnomah là thành viên của Chương trình Thông hành thư viện Oregon. Chương trình này cho phép người sử dụng thư viện trên khắp tiểu bang được vào sử dụng miễn phí tại hơn 100 thư viện ở Oregon. Tìm hiểu xem thư viện của quý vị có tham gia không.

Đối với cư dân Quận Multnomah

Mang theo thẻ của Thư viện quận Multnomah đến hệ thống thư viện mà quý vị muốn sử dụng để làm thẻ thông hành. Quý vị cần trả tài liệu ngay tại hệ thống thư viện nơi quý vị đã mượn.

Mỗi thư viện tham gia đặt ra những điều khoản riêng của thư viện đó. Thẻ thông hành có thể có hạn chế sử dụng so với thẻ thư viện thông thường. 

Đối với cư dân Oregon sống bên ngoài khu vực có dịch vụ miễn phí

Mang theo thẻ của thư viện nào có tham gia Chương trình Thông hành thư viện Oregon để làm thẻ Thư viện quận Multnomah. Quý vị cũng cần đem giấy tờ tùy thân có ảnh. 

Quý vị cần trả tài liệu mượn của Thư viện quận Multnomah ở một địa điểm thư viện quận Multnomah.

Tại Thư viện quận Multnomah, người sử dụng thông qua chương trình thông hành trên khắp tiểu bang có thể:

 • Mượn 10 tài liệu bao gồm sách, CD, DVD và những thứ khác
 • Mượn sách điện tử qua phương tiện Libby
 • Sử dụng internet tại thư viện
 • Sử dụng các công cụ nghiên cứu chẳng hạn như cơ sở dữ liệu và tạp chí tại thư viện
 • Đặt giữ trước lên đến 10 tài liệu một lúc
   

Thẻ thư viện sử dụng đầy đủ dịch vụ với lệ phí

Quý vị có thể nhận thẻ thư viện quận Multnomah được sử dụng đầy đủ dịch vụ với lệ phí $180 mỗi năm. Thẻ này dành cho những người không áp dụng được cả hai tùy chọn bên trên.

Thẻ sử dụng đầy đủ dịch vụ có trả lệ phí cung cấp:

 • Toàn bộ dịch vụ mượn và đặt giữ trước cho tất cả thành viên trong hộ gia đình của quý vị
 • Sách điện tử, sách thu âm, phương tiện phát trực tuyến và những tài liệu khác
 • Công cụ nghiên cứu và cơ sở dữ liệu ở thư viện hoặc tại nhà
 • Dịch vụ mượn liên thư viện

Quý vị phải trực tiếp đến thư viện và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để lấy thẻ thư viện của quý vị.