Sử dụng Library Connect

Tài khoản Library Connect như một thẻ thư viện thông thường, sử dụng số mà bạn đã có.

Số Library Connect của bạn được tạo thành từ mã học khu có hai số theo sau là số ID học sinh của bạn.

Số Library Connect của bạn có mật mã gồm 8 số ngày sinh của bạn. Thêm số 0 nếu một hoặc cả hai số về tháng và ngày sinh của bạn có một chữ số. Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 5 tháng 3 năm 2011, thì mật mã của bạn là 03052011.

Mật mã không hoạt động? Chúng tôi có thể giúp!

Liên lạc chúng tôi

Liên lạc

Những học khu nào có tham gia Library Connect và mã học khu của tôi là gì?

Mỗi học khu có một mã gồm hai số. Mã số những học khu tham gia trong Quận Multnomah là:

Nếu bạn là học sinh thuộc một học khu khác, bạn vẫn có thể sử dụng tài liệu thư viện với thẻ thư viện của bạn. Ghi danh trên nền trực tuyến để làm thẻ thư việ.
 

Tôi có thể tìm thấy mã số học sinh của mình ở đâu?

Nếu bạn không có thẻ học sinh, số ID học sinh có thể truy cập trên nền trực tuyến StudentVue portal thuộc học khu của bạn.
 

Tôi có thể xem danh mục, đọc sách và tạp chí trực tuyến của thư viện không?

Được! Số Library Connect là thẻ thư viện của bạn để mượn sách, nhạc, phim từ một địa điểm thư viện và sử dụng tài liệu trực tuyến. Mỗi khi trang web thư viện yêu cầu số thẻ thư viện, chỉ cần nhập số Library Connect của bạn.

Trang Học sinh có những liên kết dẫn đến cơ sở dữ liệu bài tập về nhà, sách điện tử, nhạc và phim phát trực tuyến.

Nếu bạn muốn đặt giữ sách từ danh mục thư viện, chỉ cần tạo tài khoản My MCL bằng số và mật mã Library Connect của bạn. Bạn có thể bắt đầu theo những hướng dẫn này để được trợ giúp. Ghé qua thư viện để lấy cuốn sách mà bạn yêu cầu.
 

Làm thế nào để sử dụng Library Connect tại thư viện?

Khi bạn đã sẵn sàng mượn một cuốn sách, bạn có thể sử dụng những quầy máy tính tự mượn. Bạn sẽ nhập số Library Connect và sau đó nhập mật mã của bạn. Bạn cũng có thể dùng máy tính để truy cập internet.

Nhân viên có thể giúp nếu bạn không biết số Library Connect của bạn. 
 

Nếu tôi đã có thẻ Thư viện của Quận Multnomah rồi thì sao?

Nếu bạn đã có thẻ thư viện, số Library Connect đã được thêm vào tài khoản thư viện của bạn. Một trong hai số đều có thể dùng để truy cập tài liệu trên mạng hoặc mượn tài liệu về. Mật mã và email của tài khoản hiện tại không thay đổi.
 

Nếu tôi có thêm câu hỏi thì sao?

Xin liên lạc thư viện để tìm câu trả lời mà bạn cần. 
 


The friends of the library logo

Được thực hiện do quà tặng gửi đến The Library Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, nhằm củng cố hướng lãnh đạo, cải tiến phát triển thư viện và nối kết với các nhà hỗ trợ tư nhân.