Nhập Quốc tịch và học tiếng Anh

Khởi đầu cuộc hành trình của quý vị cho việc nhập Quốc tịch qua các lớp học và được dạy kèm tại thư viện. Xin gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho 503.577.9984 hoặc gửi email đến mcl.adult.literacy@multcolib.org để biết thêm thông tin.
Learn English at the library. Study with a tutor and gather for conversational practice. You can even learn on your phone. Check out the library's books and other material.

Chương trình & sự kiện

Feb 25

Citizenship Class - 12 sessions

Feb 25
Sun Feb 25
1:00 PM - 3:00 PM
Thư viện Rockwood

Learn about the process of becoming a citizen in a 12-week series of classes. Prepare for your citizenship interview. Study United States history and government for the examination.

Mar 3

Citizenship Class - 12 sessions

Mar 3
Sun Mar 3
1:00 PM - 3:00 PM
Thư viện Rockwood

Learn about the process of becoming a citizen in a 12-week series of classes. Prepare for your citizenship interview. Study United States history and government for the examination.

Mar 10

Citizenship Class - 12 sessions

Mar 10
Sun Mar 10
1:00 PM - 3:00 PM
Thư viện Rockwood

Learn about the process of becoming a citizen in a 12-week series of classes. Prepare for your citizenship interview. Study United States history and government for the examination.