Nhập Quốc tịch và học tiếng Anh

Khởi đầu cuộc hành trình của quý vị cho việc nhập Quốc tịch qua các lớp học và được dạy kèm tại thư viện. Xin gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho 503.577.9984 hoặc gửi email đến mcl.adult.literacy@multcolib.org để biết thêm thông tin.
Learn English at the library. Study with a tutor and gather for conversational practice. You can even learn on your phone. Check out the library's books and other material.

Chương trình & sự kiện

May 28

Grupo de estudio para adultos del INEA

May 28
Tue May 28
5:30 PM - 7:45 PM
Thư viện Gresham

Alfabetización, certificado de educación primaria y secundaria, y GED en español ¿Sabía que puede terminar su primaria y secundaria con ayuda de tutores en la biblioteca?

Jun 2

Citizenship Class - 12 sessions

Jun 2
Sun Jun 2
1:00 PM - 3:30 PM
Thư viện Rockwood

Learn about the process of becoming a citizen in a 12-week series of classes. Prepare for your citizenship interview. Study United States history and government for the examination.

Jun 4

Grupo de estudio para adultos del INEA

Jun 4
Tue Jun 4
5:30 PM - 7:45 PM
Thư viện Gresham

Alfabetización, certificado de educación primaria y secundaria, y GED en español ¿Sabía que puede terminar su primaria y secundaria con ayuda de tutores en la biblioteca?