Chính sách

Các chính sách sau chi phối cách chúng ta sử dụng thư viện. Chúng phản ánh nhu cầu đa dạng của cộng đồng mà thư viện phục vụ.

Chính sách máy in 3D cho makerspace

Chính sách này thiết lập cách thức và những trường hợp mà công chúng có thể sử dụng máy in 3D của thư viện

Trẻ em một mình ở thư viện

Hướng dẫn cho Cha mẹ và Nhân viên

Chính sách phần mềm xã hội cho người dùng Thư viện Hạt Multnomah

Social software policy for Multnomah County Library users

Sự riêng tư và bảo mật hồ sơ thư viện

Sự riêng tư và bảo mật hồ sơ thư viện

Quy tắc Thư viện Quận Multnomah

Rules regarding the use of Multnomah County Library

Sử dụng hình ảnh của thư viện

Trong quá trình hoạt động hàng ngày, thư viện có thể chụp ảnh của người, địa điểm và những điều biến Thư viện Hạt Multnomah thành một tổ chức độc đáo và được yêu mến. Những hình ảnh này có khả năng được đưa lên đây trên trang web, trong các giao tiếp khác từ thư viện đến công chúng, và ở nơi công cộng khác. Tất cả hình ảnh sử dụng trên trang web thư viện hoặc được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc bao quát trong giấy phép Creative Commons.

Chính sách mạng không dây (wi-fi) Thư viện Quận Multnomah

Quy tắc về sử dụng hợp lý mạng wi-fi kết nối Internet

Chính sách phòng họp cho công chúng

Eighteen libraries offer free use of meeting room space for meetings and programs that serve an educational, cultural, civic or recreational purpose. Meetings and programs held in library meeting rooms must be free, open and of potential interest to the general public.