Sự riêng tư và bảo mật hồ sơ thư viện

Tóm tắt chính sách

Chính sách về sự riêng tư này giải thích quyền và trách nhiệm về sự riêng tư và bảo mật, các bước Thư viện Quận Multnomah (Multnomah County Library) thực hiện để tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của quý vị khi quý vị sử dụng nguồn thông tin, tài liệu thư viện, và cách chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập từ người dùng của chúng tôi. Thư viện Quận Multnomah có các biện pháp hiện hữu để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của người dùng thư viện. Bằng việc thiết lập các chính sách này, thư viện đang cố gắng để cân bằng giữa sự riêng tư và sự thuận tiện dành cho quý vị. Các dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua thư viện này có các điều kiện và các chính sách khác ảnh hưởng đến sự riêng tư của thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị. Những người dùng thư viện phải hiểu rằng khi truy cập vào các trang web từ xa hoặc vào trang web của nhà cung cấp bên thứ ba sẽ có những giới hạn để bảo vệ sự riêng tư mà thư viện có thể áp dụng. Các đường dẫn liên kết tới các điều khoản và chính sách của các nhà cung cấp bên thứ ba của thư viện được cung cấp dưới đây.

Hãy hỏi nhân viên thư viện nếu quý vị có những câu hỏi về chính sách này. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.
 

Giới thiệu

Thư viện Quận Multnomah bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của tất cả người dùng thư viện, bất kể tuổi tác. Cam kết của chúng tôi với sự riêng tư và bảo mật của quý vị có nguồn gốc sâu không chỉ trong luật mà còn trong đạo đức và thực tiễn quản lý thư viện. Phù hợp với Quy tắc Đạo đức của Hiệp hội Thư viện Mỹ (American Library Association's Code): "Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của mỗi người dùng thư viện đối với thông tin tìm kiếm hoặc nhận được và tài liệu được tư vấn, mượn, mua lại, hoặc chuyển giao." Chính sách sự riêng tư và bảo mật của Thư viện Quận Multnomah phù hợp với các luật liên bang, tiểu bang, và địa phương thích hợp.

Luật tiểu bang bảo đảm cho các hồ sơ thư viện của quý vị không bị tiết lộ khi một người nào hoặc bên truyền truyên thông yêu cầu chúng. Các hồ sơ của thư viện, bao gồm các hồ sơ lưu hành của quý vị, thông tin về tên, địa chỉ hoặc số điện thoại và cả địa chỉ thư điện tử của quý vị. Các hồ sơ thư viện có thể bị tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật theo quy định của luật tiểu bang, Đạo Luật Yêu Tổ quốc Hoa Kỳ (the USA PATRIOT Act) hoặc trong một vụ kiện dân sự. Chuyên viên thư viện có thể bị ngăn cấm trình báo với quý vị rằng hồ sơ của quý vị đã được yêu cầu hoặc thu giữ theo quy định của Đạo luật Yêu Tổ quốc Hoa Kỳ.
 

Chính sách về sự Riêng tư và Bảo mật

Chúng tôi đăng công khai các chính sách về sự riêng tư và thu thập thông tin của thư viện. Chúng tôi tránh tạo ra các hồ sơ không cần thiết, chúng tôi tránh giữ lại hồ sơ không cần cho các mục đích kinh doanh thư viện, và chúng tôi không tham gia vào các thực hành mà có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho công chúng khi chưa có sự đồng ý của quý vị.

Thông tin mà thư viện có thể thu thập và giữ lại về người dùng thư viện hiện tại bao gồm thông tin sau đây:

 • Thông tin cần để ghi danh một thẻ thư viện hoặc sử dụng các Bộ sưu tập đặc biệt John Wilson - John Wilson Special Collections (ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh)
 • Hồ sơ mượn tài liệu, nợ phí, các khoản thanh toán thực hiện
 • Hồ sơ về các thông tin truy cập điện tử như thẻ thư viện hoặc số nhận dạng tài khoản khách (guest) được sử dụng khi truy cập vào các máy tính công cộng trong thư viện
 • Các yêu cầu mượn sách liên thư viện hoặc dịch vụ tham khảo
 • Thông tin ghi danh cho các lớp học, chương trình thư viện, Phòng Sterling cho Nhà văn (Sterling Room for Writers)
 • Thông tin về các chủ đề được tìm kiếm (không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân về người đang tìm kiếm)

Thư viện sẽ không thu thập hoặc lưu giữ thông tin riêng tư và nhận dạng cá nhân của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị. Các cá nhân có thể lựa chọn để cung cấp tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín hoặc số điện thoại của họ để có thể nhận được các dịch vụ của thư viện như ghi danh thẻ thư viện, sử dụng tài liệu, nhận các thông tin trả lời cá nhân về các câu hỏi của mình hoặc được đặt vào trong các danh sách gửi thư cụ thể. Nếu quý vị đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân của mình, chúng tôi sẽ giữ bí mật và sẽ không bán, cấp phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các nhân viên làm việc theo hợp đồng với thư viện, hoặc trừ khi bị pháp luật yêu cầu. Để biết thêm thông tin về cách mà các bên thứ ba có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của quý vị, hãy xem mục Các Dịch vụ của Nhà cung cấp bên thứ ba (Third Party Vendor Services) bên dưới.

Chúng tôi không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân đến với chúng tôi qua những cách không liên quan đến những cách mô tả ở trên mà cũng không cho quý vị một cơ hội để cấm việc sử dụng không liên quan như vậy, trừ khi chúng tôi bị pháp luật yêu cầu làm như vậy.
 

Truy cập vào Tài khoản và Trách nhiệm của người dùng Thư viện

Bảo vệ Thẻ Thư viện của Quý vị

Quý vị có trách nhiệm thông báo với thư viện ngay lập tức nếu thẻ thư viện của quý vị bị mất hay bị đánh cắp hoặc quý vị tin rằng có ai khác đang sử dụng thẻ hoặc số thẻ của quý vị mà chưa được sự cho phép của quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị bảo vệ thông tin về mã PIN/mật mã để bảo đảm sự riêng tư và bảo mật của quý vị.

Luôn Cập nhật Thông tin Tài khoản

Quý vị có thể truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân của mình mà chúng tôi đang có và chịu trách nhiệm giữ thông tin của mình chính xác và cập nhật. Quý vị có thể lựa chọn để sử dụng tên ưa thích bên cạnh tên hợp pháp của quý vị. Nếu quý vị chọn sử dụng một tên ưa thích, các thư từ liên lạc của thư viện sẽ được gửi dưới tên ưa thích của quý vị. Vui lòng liên hệ với một nhân viên thư viện nếu quý vị có các câu hỏi về quá trình truy cập hoặc cập nhật thông tin của quý vị.

Cha Mẹ và Con Cái

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và bảo mật của tất cả người dùng thư viện, bất kể tuổi tác của họ. Cha mẹ hoặc người giám hộ hay người nuôi dưỡng của một đứa trẻ dưới 18 tuổi, những người muốn được truy cập vào hồ sơ thư viện của con mình, bao gồm số thẻ hoặc đầu mục tài liệu đã thanh toán hoặc quá hạn, phải cung cấp thẻ thư viện hoặc số thẻ của đứa trẻ đó.

Được nhờ người khác giúp bằng tài khoản của quý vị

Quý vị có thể nhờ người khác giúp thông qua tài khoản của quý vị bằng cách cung cấp cho họ thẻ thư viện hoặc số thẻ và mã PIN/mật mã của quý vị. Vui lòng liên hệ với một nhân viên thư viện nếu quý vị có các câu hỏi về quá trình nhờ người khác hỗ trợ thông qua tài khoản của quý vị.

Tài liệu đặt giữ

Những tài liệu khách đặt giữ trước để đến lấy được xếp ngay trên kệ nơi công cộng trong thư viện chúng tôi. Chúng được xếp theo bốn chữ cái đầu tiên trong tên họ (last name) và bốn số cuối trong dãy số thẻ thư viện của cá nhân. Những quý khách không muốn tài liệu đặt của cá nhân được xếp trên kệ theo tên họ, có thể liên lạc nhân viên thư viện để chọn cách thay thế. Quý khách ở mọi độ tuổi có thể nhờ người khác lấy tài liệu dùm. Tài liệu sẽ được ghi mượn vào thẻ thư viện được trình ra vào lúc đó.
 

Toàn vẹn Dữ liệu và An ninh

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu. Chúng tôi bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân bằng cách làm sạch điện tử hoặc xóa dữ liệu thủ công một khi không còn cần dữ liệu cho các mục đích kinh doanh thư viện, bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi đã đầu tư vào công nghệ phù hợp để bảo vệ an toàn của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trong khi các thông tin này còn trong vòng kiểm soát của thư viện. Chúng tôi thực hiện các bước để xóa bỏ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi việc tổng hợp, tóm tắt dữ liệu. Chúng tôi thường xuyên loại bỏ cookie, lịch sử truy cập, các tập tin vùng nhớ đệm, hoặc hồ sơ sử dụng máy tính và Internet khác đặt trong các máy tính hoặc mạng của chúng tôi.

Các Biện pháp An ninh

Các chính sách và thủ tục của chúng tôi hạn chế truy cập vào dữ liệu và bảo đảm rằng những cá nhân có truy cập không sử dụng dữ liệu cho các mục đích trái phép. Chúng tôi giới hạn truy cập thông qua việc sử dụng mật khẩu bảo mật cao mà nó được thay đổi thường xuyên và lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ hoặc các máy tính được bảo vệ.

Nhân viên thư viện có thể truy cập thông tin nhận dạng cá nhân lưu trữ trên hệ thống máy tính của thư viện chỉ cho mục đích thực hiện nhiệm vụ thư viện được phân công của họ. Nhân viên sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho bất kỳ bên nào khác, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc để thực hiện các yêu cầu dịch vụ của quý vị.

Các tập tin lưu trữ thông tin truy cập của người dùng tạm thời (cookies)

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một thông tin định danh duy nhất được gửi đến máy tính của quý vị hoặc điện thoại di động hoặc thiết bị trình duyệt di động từ máy tính của một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng thiết bị của quý vị. Mỗi trang web có thể gửi các tập tin cookie riêng của mình đến trình duyệt của quý vị nếu quý vị cho phép điều này tại các tùy chọn trình duyệt của mình. Nhiều trang web làm điều này bất cứ khi nào người dùng truy cập trang web của họ để theo dõi các lưu lượng thông tin trực tuyến. Các trang web cũng sử dụng cookie để tùy biến trải nghiệm người dùng cũng như sở thích của quý vị.

Thư viện sử dụng cookie chỉ để xác minh rằng một người là người dùng được cấp phép cho phép truy cập vào nguồn thông tin, tài liệu thư viện được cấp phép và để tùy chỉnh các trang Web cho mục đích sử dụng của quý vị, để giúp các trang web của chúng tôi hữu dụng hơn cho khách viếng thăm và tìm hiểu về số lượng khách viếng thăm trang web của chúng tôi và theo các loại công nghệ mà khách viếng thăm đã sử dụng.

Một vài ứng dụng hoặc các trang web bên ngoài mà quý vị có thể liên kết đến từ các trang của chúng tôi, các thiết bị hoặc dụng cụ cũng sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các cookies theo từng loại dịch vụ, vui lòng xem mục Các Điều Khoản Sử Dụng Và Các Chính Sách Về Quyền Riêng Tư với các dịch vụ mà quý vị sử dụng. Quý vị có thể thiết lập các thông số ưa thích trong trình duyệt web của quý vị để từ chối các cookies hoặc thông báo cho quý vị biết khi một tập tin cookie được gửi đi. Điều này có thể dẫn đến việc không thể truy cập vào một số dịch vụ của thư viện từ các máy tính bên ngoài thư viện.

Các Dịch vụ của nhà cung cấp bên thứ ba

Thư viện Quận Multnomah ký thỏa thuận với các nhà cung cấp bên thứ ba để cung cấp dịch vụ trực tuyến, các bộ sưu tập kỹ thuật số, nội dung chia sẻ trực tuyến và để cải thiện trang web của chúng tôi. Khi sử dụng một số dịch vụ này, quý vị cũng có thể kết nối với các mạng xã hội và những người dùng khác của các dịch vụ này.

Các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập và tiết lộ thông tin của quý vị, bao gồm,

 • Thông tin nhận dạng cá nhân khi quý vị chủ định cung cấp, kể cả khi quý vị ghi danh cho trang web này, cung cấp thông tin phản hồi và các đề nghị, yêu cầu thông tin hoặc tạo các nội dung chia sẻ,
 • Các thông tin khác có thể được sử dụng để nhận dạng, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP), lịch sử tìm kiếm, dữ liệu xác định vị trí và mã số ID của thiết bị,
 • Thông tin nhận dạng phi cá nhân, chẳng hạn như các quảng cáo đã xem, các phân tích, thông tin trình duyệt (loại và ngôn ngữ), dữ liệu cookie, ngày/thời gian yêu cầu của quý vị, dữ liệu nhân khẩu học, loại phần cứng/phần mềm, dữ liệu tương tác, các tên miền phục vụ, số lượt xem trang và các trang web quý vị đã truy cập ngay trước khi quý vị đến thăm trang này, và
 • Các dữ liệu khác mà dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập như mô tả trong chính sách về quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng của nhà cung cấp.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ và các loại hình cụ thể của dữ liệu có thể được thu thập và tiết lộ bởi mỗi dịch vụ, vui lòng tham khảo Các Điều khoản Sử dụng và các Chính sách về sự Riêng tư dành cho các dịch vụ mà quý vị sử dụng. Các đường dẫn liên kết đến các chính sách của các nhà cung cấp chính của chúng tôi được cung cấp ở đây. Quý vị có thể chọn không sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba nếu quý vị không chấp nhận Các Điều khoản Sử dụng và các Chính sách về sự  Riêng tư của họ; vui lòng đọc các thông tin này một cách cẩn thận.

Các chính sách đối với phần mềm khám phá của chúng tôi cho các đầu mục trực tuyến:

Các chính sách đối với sách điện tử, sách thu âm, hệ thống âm nhạc trực tuyến, phim ảnh, và các hạng mục dành cho trẻ em của chúng tôi:

Các chính sách đối với việc ghi danh cho các chương trình và đặt phòng họp:

Các chính sách của chúng tôi đối với các dịch vụ tham khảo Hỏi Chuyên viên thư viện (Ask-A-Librarian) và Chuyên viên Thư viện của tôi (My Librarian) bằng văn bản và thư điện tử email:

Các chính sách đối với các dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để cải thiện trang web của chúng tôi:

Các chính sách đối với dịch vụ in không dây (wireless printing) của chúng tôi:

Chính sách cho cơ quan phụ trách các bộ sưu tập của chúng tôi:

Chúng tôi cố gắng một cách hợp lý nhằm bảo đảm rằng hợp đồng, giấy phép, và sắp xếp dịch vụ máy tính ngoại vi của thư viện phản ánh các chính sách và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến sự riêng tư và bảo mật của người dùng. Thỏa thuận của chúng tôi nhằm giải quyết những hạn chế về việc sử dụng thích hợp, tổng hợp, phổ biến, và bán thông tin đó, đặc biệt là thông tin về trẻ vị thành niên. Khi kết nối với cơ sở dữ liệu và các nhà cung cấp dịch vụ nội dung được cấp phép bên ngoài thư viện, chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin xác thực người dùng là người mượn sách đã ghi danh của Thư viện Quận Multnomah.

Thư viện Quận Multnomah mong muốn các nhà cung cấp

 • phải tuân theo các thỏa thuận bảo mật có nội dung liên quan trong hợp đồng giữa thư viện/nhà cung cấp và các thỏa thuận về việc cấp giấy phép,
 • tuân thủ theo các chính sách về sự riêng tư của thư viện liên quan đến việc duy trì và phát hành các thông tin cho các bên thứ ba,
 • cung cấp một sản phẩm tuân thủ các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ sự Riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (Children’s Online Privacy Protection Act, hay COPPA), và
 • không được thu thập hoặc tiết lộ thông tin bổ sung về hoạt động của người dùng hoặc các thông tin định dạng khác ngoài nhu cầu cần thiết để quản trị với các dịch vụ mà thư viện cung cấp.

Tuy nhiên, người dùng phải ý thức, khi truy cập vào trang web ở xa, rằng có giới hạn trong việc bảo vệ sự riêng tư mà thư viện có thể cung cấp.

Các Dịch vụ khác

Các chính sách về sự riêng tư và bảo mật này không áp dụng cho các ứng dụng bên ngoài hoặc các trang web mà quý vị có thể truy cập từ máy tính công cộng của thư viện, từ thiết bị hoặc dụng cụ (như máy tính Internet, Chromebook và iPad).

Một số người dùng có thể chọn tận dụng lợi thế của nguồn cấp dữ liệu RSS từ danh mục thư viện, blog công cộng, yêu cầu đặt sách và thông báo quá hạn qua email hoặc tin nhắn văn bản, và các dịch vụ tương tự mà gửi thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến việc sử dụng thư viện thông qua các mạng truyền thông công cộng. Những người dùng cũng phải ý thức rằng thư viện có khả năng hạn chế để bảo vệ sự riêng tư của thông tin này một khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 

Nghiêm cấm và không bảo vệ hoạt động bất hợp pháp

Người dùng chỉ có thể thực hiện hoạt động hợp pháp trong khi sử dụng tài liệu và dịch vụ thư viện. Không có điều gì trong chính sách này ngăn thư viện thực hiện quyền của mình để thi hành các Quy định về Hành vi, bảo vệ cơ sở vật chất thư viện, mạng và thiết bị không bị hư hại, hoặc ngăn việc sử dụng cơ sở và thiết bị thư viện vào các mục đích bất hợp pháp. Thư viện có thể theo dõi các hoạt động điện tử máy tính công cộng và truy cập bên ngoài vào mạng của mình và bảo lưu quyền xem xét các bản ghi này khi nghi ngờ có vi phạm pháp luật hoặc chính sách thư viện. Nhân viên được cho phép hành động ngay lập tức để bảo vệ an toàn của người dùng, nhân viên, cơ sở, máy tính và mạng thư viện. Điều này bao gồm việc liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp thông tin có thể nhận dạng (các) cá nhân phạm vào một hành vi vi phạm.
 

Máy quay an ninh

Thư viện có máy quay an ninh ở bên trong và ngoài các tòa nhà vì mục đích an toàn, bảo vệ, và phương tiện của cơ sở. Máy quay an ninh được giới hạn ở những khu vực công cộng, nơi khách và nhân viên thư viện không có kỳ vọng hợp lý về sự riêng tư. Việc có các máy quay an ninh không có nghĩa là lúc nào chúng đều được giám sát hoặc hoạt động bình thường.

Nhân viên được giao quyền bao gồm một nhân viên nào đó trong ban quản lý, ban phương tiện cơ sở, đội bảo vệ và những người khác được chỉ định bởi Giám đốc Thư viện, có thể truy cập máy quay an ninh vì mục đích an toàn, bảo vệ, và phương tiện của cơ sở, còn cảnh quay từ máy camera có thể được tiết lộ như một phần của cuộc điều tra, kiện tụng hoặc theo yêu cầu pháp luật. Cảnh quay từ máy camera sẽ được lưu giữ 30 ngày theo lịch lưu trữ của thư viện, trừ khi có yêu cầu lưu giữ thêm thời gian giúp một cuộc điều tra hoặc kiện tụng đang diễn ra.
 

Thực thi và Bồi thường

Nếu quý vị có câu hỏi, lo ngại, hoặc khiếu nại về việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị hoặc về chính sách này, quý vị có thể nộp văn bản nêu ý kiến cho Giám đốc Thư viện. Chúng tôi sẽ trả lời một cách kịp thời và có thể tiến hành một cuộc điều tra hoặc xem xét lại các thực hành và thủ tục. Chúng tôi tiến hành các đánh giá như vậy thường xuyên để bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc được nêu trong chính sách này.

Giám đốc Thư viện là người bảo quản hồ sơ thư viện và là người có thẩm quyền được nhận hoặc thực hiện yêu cầu hồ sơ công cộng hoặc các thẩm tra của cán bộ thực thi pháp luật. Giám đốc có thể ủy quyền này cho các thành viên được chỉ định của đội ngũ quản lý của thư viện. Giám đốc hội ý với Văn phòng Công tố viên của Quận Multnomah trước khi xác định trả lời thích hợp cho bất kỳ yêu cầu hồ sơ nào. Chúng tôi sẽ không cung cấp hồ sơ thư viện cho bất kỳ cơ quan tiểu bang, liên bang hay chính quyền địa phương nào, trừ khi một trát hầu tòa, lệnh cưỡng chế, lệnh của tòa hoặc tài liệu điều tra khác được ban hành bởi một tòa án có đủ thẩm quyền, cho thấy lý do chính đáng và trong hình thức thích hợp. Chúng tôi đã đào tạo tất cả các nhân viên thư viện và tình nguyện viên để chuyển bất cứ yêu cầu thẩm tra nào của lực lượng thực thi pháp luật cho Văn phòng của Giám đốc Thư viện.