Chương trình tài chính về nhà ở

Để biết thông tin về các chương trình hỗ trợ mua nhà, sửa nhà hoặc chi trả hóa đơn trong tình thế khẩn cấp, thông tin dưới đây có thể giúp ích cho quý vị. Những cơ quan này có chương trình hỗ trợ tài chính cho những mục đích riêng biệt. Xin lưu ý rằng hầu hết những chương trình này đều có giới hạn và không phải tất cả mọi người sẽ đạt đủ điều kiện.

Mua nhà

Việc giúp đỡ được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ trả tiền đặt trước hoặc các khoản vay được chính phủ bảo trợ. Đây là một số chương trình ở khu vực Portland. Để đủ điều kiện cho bất kỳ một trong các chương trình này, quý vị phải phù hợp với các tiêu chuẩn cụ thể:

Sửa nhà

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người bị ảnh hưởng do tình thế khẩn cấp