Trẻ em một mình ở thư viện

Duyệt lần cuối ngày 15 tháng 12 năm 2004

Hướng dẫn cho Cha mẹ và Nhân viên

Thư viện Hạt Multnomah chào đón trẻ em. Nhân viên thư viện được đào tạo để giúp trẻ em với các tài liệu và dịch vụ thư viện. Chúng tôi muốn cung cấp một môi trường an toàn và thích hợp cho tất cả người dùng thư viện. Tuy nhiên, mỗi thư viện của chúng tôi là một công trình công cộng. Thư viện không có cơ sở hoặc nhân sự để cung cấp dịch vụ giữ trẻ và giữ trẻ không phải là vai trò của thư viện.

Cha mẹ và người chăm sóc phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tiện nghi và hành vi của con họ trong khi ở thư viện. Hãy đảm bảo con quý đến thư viện với một người có trách nhiệm.