Sử dụng hình ảnh của thư viện

Nhân viên thư viện có thể chụp ảnh người, địa điểm và sự việc để làm cho Thư viện Multnomah trở nên một nơi đặc biệt. Những hình ảnh này có thể được đăng trên trang mạng hoặc trong những thông tin khác của thư viện. Tất cả hình ảnh được sử dụng trên trang mạng thư viện được bảo vệ qua luật bản quyền hoặc được thực hiện theo giấy phép của Creative Commons.

Chúng tôi cố gắng tối đa để bảo đảm mọi người đều biết được chụp ảnh và có cơ hội lựa chọn không tham gia. Nếu quý vị tìm thấy một hình ảnh nào của bản thân hoặc của gia đình quý vị mà muốn xóa bỏ, chỉ cần cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ nó ngay.