Tài liệu đặt trước

Đặt tài liệu

Tài liệu đặt giữ trước sẽ được giao đến thư viện quý vị chọn

  • Có thể đặt trước được 20 tài liệu để mang về và 20 tài liệu điện tử nhận qua hệ thống mạng
  • Có thể huỷ bỏ những tài liệu đã đặt bất cứ lúc nào
  • Chọn nhận tài liệu thư viện qua dịch vụ bưu điện Books by Mail với cước phí gửi $3 cho mỗi mục.

Tạm ngừng nhận tài liệu đã đặt

Quý vị có thể tạm thời ngừng nhận tài liệu trên phương tiện My MCL hoặc qua apps Overdrive hoặc Libby với tài liệu điện tử.

Tạm ngừng nhận tài liệu đã đặt là một cách giúp quý vị lấy tài liệu theo thứ tự, như sách hoặc phim nhiều tập. Quý vị cũng có thể chọn khi nào tài liệu nên giao đến thư viện của quý vị, vào lúc quý vị có thời gian xem hoặc đọc.

Một tài liệu đặt trước được tạm ngừng sẽ không mất thứ tự ưu tiên của quý vị, chỉ là tài liệu không đến thư viện của quý vị cho đến khi quý vị sẵn sàng đến lấy.

Phần My MCL Help (trang này chỉ hiển thị Anh ngữ) có thông tin về cách đặt, tạm ngừng, và hủy bỏ tài liệu đã đặt.

Gia hạn thời gian đến lấy tài liệu

Liên lạc chúng tôi nếu quý vị cần thêm thời gian để lấy tài liệu đã chuẩn bị cho quý vị.