Tài liệu đặt trước

Đặt tài liệu

Đặt giữ trước một tài liệu và tài liệu đó sẽ được giao đến nơi thư viện mà quý vị chọn

  • Có thể đặt trước được 20 tài liệu để mang về và 20 tài liệu điện tử nhận qua hệ thống mạng
  • Có thể huỷ bỏ những tài liệu đã đặt bất cứ lúc nào
  • Giao chuyển các tài liệu đến tận nhà qua dịch vụ Books by Mail

Tạm ngừng nhận tài liệu đã đặt

Quý vị có thể tạm thời ngừng nhận tài liệu qua mạng My MCL, qua apps Overdrive hoặc Libby.

Tạm ngừng nhận tài liệu là một cách giúp quý vị lấy tài liệu theo thứ tự, như sách hoặc phim nhiều tập. Quý vị cũng có thể chọn khi nào tài liệu nên giao đến thư viện của quý vị vào lúc có thời gian xem hoặc đọc.

Một tài liệu được tạm ngừng sẽ không mất thứ tự ưu tiên của quý vị, chỉ là tài liệu không đến thư viện của quý vị cho đến khi quý vị sắp sửa muốn đến lấy.

Phần My MCL Help (trang này chỉ hiển thị Anh ngữ) có thông tin về cách đặt, tạm ngừng, và hủy bỏ tài liệu đã đặt.

Gia hạn thêm thời gian đến lấy tài liệu đặt 

Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thời gian cho việc lấy tài liệu đã đặt.