Giữ chỗ

Đặt giữ chỗ

Đặt giữ chỗ để quý vị có thể lấy một mục được giao đến thư viện địa phương của quý vị.

  • Giữ chỗ tối đa 20 vật phẩm và 20 mục điện tử. 
  • Có thể hủy những mục giữ chỗ bất cứ lúc nào.
  • Mục giữ chỗ sẽ được dịch vụ Giao Sách qua Đường Bưu Điện giao đến cho quý vị với $3 một mục.

Tạm dừng giữ chỗ

Tạm dừng giữ chỗ trên My MCL, và trên OverDrive hoặc ứng dụng Libby. 

Tạm dừng giữ chỗ là một cách tuyệt vời để nhận các mục theo thứ tự, như sách hoặc chương trình truyền hình nhiều tập. Quý vị cũng có thể chọn thời điểm giao mục giữ chỗ để quý vị có thể nhận các mục khi có thời gian sử dụng.

Mục giữ chỗ được tạm dừng sẽ vẫn xuất hiện trên danh sách chờ, nhưng sẽ không được thực hiện cho đến khi quý vị sẵn sàng.

Trợ giúp My MCL có thêm thông tin về đặt, tạm dừng và hủy giữ chỗ.

Gia hạn giữ chỗ

Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thời gian để nhận mục giữ chỗ của mình.