Nhận sách qua thư

Nếu quý vị muốn nhận sách, DVD và nhiều tài liệu khác qua đường bưu điện:

  • Chọn “Mail” (Gửi qua đường bưu điện) làm địa điểm nhận khi quý vị đặt giữ chỗ.
  • (Các) mục sẽ được giao trực tiếp đến quý vị ngay khi có sẵn. 
  • Trả tài liệu tại bất kỳ địa điểm thư viện nào hoặc thanh toán để vận chuyển tài liệu trở lại tại địa chỉ: 

Multnomah County Library
205 NE Russell Street
Portland, OR 97212

Nếu quý vị không thể đến thư viện, thư viện có thể đến chỗ quý vị. Vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Tiếp Cận Thư Viện theo số 503.988.5404 để xem quý vị có đủ điều kiện nhận qua đường bưu điện hay giao hàng tận nhà miễn phí hay không.