Nhận sách qua thư

Với dịch vụ Nhận sách qua thư nổi tiếng của Thư viện Hạt Multnomah thư viện sẽ gần như hộp thư của quý vị. Video, sách và hơn thế nữa có thể được gửi trực tiếp đến nhà quý vị.

Nhanh! Dễ sử dụng! Chỉ $3!

Để sử dụng dịch vụ này:

  1. Truy cập danh mục thư viện từ bất kỳ máy tính nào có kết nố Internet.
  2. Tìm (các) đầu mục quý vị cần.
  3. Khi một đầu mục xuất hiện trên màn hình, nhấp "Place Hold."
  4. Đăng nhập như hướng dẫn và chọn "mail" làm phương pháp vận chuyển của quý vị.
  5. (Các) đầu mục của quý vị sẽ được vận chuyển trực tiếp đến quý vị ngay khi có sẵn.
  6. Phí vận chuyển là $3 mỗi đầu mục, trừ khi quý vị là người bị giới hạn ở nhà đủ điều kiện đã đăng ký với Dịch vụ Tiếp cận của Thư viện.
  7. Sử dụng phong bì đính kèm với (các) đầu mục của quý vị để trả phí vận chuyển, hoặc trừ phí vận chuyển vào thẻ thư viện của quý vị.
  8. Trả tài liệu trực tiếp tại chi nhánh gần nhất hoặc trả bưu phí để trả tài liệu lại qua bưu điện. Địa chỉ gửi thư để trả tài liệu lại là: Multnomah County Library, 205 NE Russell Street, Portland, OR 97212.