Nhận sách qua dịch vụ bưu điện

Nếu quý vị muốn nhận sách, DVD và những tài liệu khác qua bưu điện:

  • Chọn “Mail” làm địa điểm nhận khi quý vị đặt tài liệu.
  • Ngay khi tài liệu có sẵn, những tài liệu này sẽ được giao trực tiếp đến nhà của quý vị.
  • Cước phí gửi $3 cho mỗi mục.
  • Trả tài liệu tại bất kỳ thư viện nào hoặc thanh toán cước phí gửi bưu điện đến địa chỉ:

Multnomah County Library
205 NE Russell Street
Portland, OR 97212

Nếu quý vị không thể đến thư viện, chúng tôi có thể đến với quý vị. Vui lòng liên lạc với Dịch vụ Tiếp cận Thư viện theo số 503.988.5404 để xem quý vị có đủ điều kiện để được chuyển tài liệu miễn phí hay không.