Nghiên cứu Nghề nghiệp và Xây dựng Kỹ năng

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Dành cho các nhóm cộng đồng cụ thể

Các tổ chức như Mercy Corps NWEaster SealsINCIGHT và Worksource Oregon trợ giúp về công việc và nghề nghiệp cho các nhóm cộng đồng cụ thể, ví dụ như những cá nhân từng bị giam giữ, người nhập cư và người tị nạn, người khuyết tật, cựu chiến binh, phụ nữ cũng như người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đa dạng tính dục và nhiều nhóm khác (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and more, LGBTQ+).

Người khuyết tật

Related reading