CareerOneStop (Website)

Nghiên cứu nghề nghiệp, tìm lớp huấn luyện, rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm việc làm. Học hỏi kỹ năng kết nối, cải tiến bản thông tin cá nhân resume và chuẩn bị dự các buổi phỏng vấn. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã lập ra trang web này để giúp quý vị, các bạn về mọi điều liên quan đến việc làm và nghề nghiệp.

Resource topic