Accessibility in our libraries

All libraries and their restrooms meet ADA standards.

Displaying 1 - 7 of 7

Phương tiện phóng đại video CCTV

Magnifying glasses and sheets are available at every library location. Video magnifier (CCTV) for patrons who need higher magnification are available a some locations.

Khả năng di chuyển

Tất cả thư viện sách Sử dụng và nhà vệ sinh đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA).

Accessible computers

All library locations include accessible computer stations including Jaws and ZoomText. Lapboards, large trackball mice and large keyboards can be requested from a staff person.

Hỗ trợ trẻ chậm phát triển

Tìm hiểu những hỗ trợ giúp cho quý vị và gia đình được thoải mái nơi thư viện.

VRI (Video remote Interpretation)

Virtual Remote Interpretation (VRI) is a service that allows deaf patrons who use American Sign Language (ASL) access to remote interpretation. The library has live video sign language interpretation at Central, Gresham, Hillsdale and Rockwood libraries.

Động vật phục vụ

Thư viện Quận Multnomah chào đón động vật phục vụ trong thư viện. Theo định nghĩa của Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, ADA), động vật phục vụ là chó, hay trong một số trường hợp là ngựa giống nhỏ, đã được huấn luyện để làm việc hoặc thực hiện các nhiệm vụ cho người khuyết tật. Thú cưng, động vật đồng hành và hỗ trợ cảm xúc hoặc trị liệu không được vào thư viện.

Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và thiết bị trợ thính

This listening system helps people hear better during library programs and events. It filters the sound to emphasize the voices and transmits it to a receiver you wear around your neck.