Động vật phục vụ

Thư viện Quận Multnomah chào đón động vật phục vụ trong thư viện. Theo định nghĩa của Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, ADA), động vật phục vụ là chó, hay trong một số trường hợp là ngựa giống nhỏ, đã được huấn luyện để làm việc hoặc thực hiện các nhiệm vụ cho người khuyết tật. Thú cưng, động vật đồng hành và hỗ trợ cảm xúc hoặc trị liệu không được vào thư viện.

Động vật phục vụ phải luôn được người điều khiển kiểm soát mọi lúc. Động vật phục vụ phải được gắn bộ dây cương, có dây dắt hoặc dây buộc, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

  • Khi bộ dây cương, dây dắt hoặc dây buộc cản trở công việc của động vật phục vụ, hoặc
  • Tình trạng khuyết tật của một cá nhân khiến họ không thể sử dụng dây dắt, bộ dây cương hoặc dây buộc

Trong trường hợp không cần bộ dây cương, dây dắt hoặc dây buộc, động vật phục vụ vẫn phải được người điều khiển kiểm soát bằng giọng nói, dấu hiệu hoặc những biện pháp hiệu quả khác.

Không được buộc động vật phục vụ cũng như các động vật khác trong khuôn viên của thư viện mà không có người trông giữ.

Nhân viên có thể yêu cầu người điều khiển đưa động vật phục vụ ra khỏi thư viện khi động vật phục vụ gây rối, bao gồm hành vi đe dọa, và người điều khiển động vật không thể hoặc không kiềm chế nó lại được.

Để biết thêm thông tin bằng tiếng Anh, vui lòng xem Disabilities Rights Oregon (Quyền lợi Người Khuyết tật bang Oregon) về Động vật phục vụ và Yêu cầu của ADA về Động vật phục vụ.