MasterFILE Premier

Đọc các bài viết từ hàng ngàn tạp chí phổ biến và chuyên ngành. Tìm các bài viết từ những tạp chí được yêu thích, bao gồm thông tin tham khảo khái quát, kinh doanh, sức khỏe người tiêu dùng, văn hóa phổ biến và khoa học. Nguồn tài liệu này cũng gồm các định nghĩa trong Từ điển Di sản Hoa Kỳ, tiểu sử người nổi tiếng, văn kiện chính, trực tiếp và thư viện hình ảnh có ảnh, bản đồ và cờ.