Academic Search Premier

Sử dụng Academic Search Premier, công cụ tìm kiếm học thuật hàng đầu để trả lời các câu hỏi như:

  • Ý tưởng cơ bản của mô hình "mâu thuẩn giữa các nền văn minh" trong mối Quan hệ quốc tế là gì?
  • Phương pháp trị liệu nhận thức và hành vi có hiệu quả với những bệnh nhân lệ thuộc vào rượu hoặc ma túy không?
  • Một số người xác nhận rằng những tác phẩm được cho là của Shakespeare là do người khác viết. Lập luận này có được công nhận không?

Tìm các tạp chí và bài viết hoàn chỉnh. Một số tạp chí viết về những ngày trước năm 1975. Có cả tạp chí khoa học, kỹ thuật, thần học và ngôn ngữ.