eLibrary

eLibrary được thiết kế như điểm xuất phát dành cho những học sinh quan tâm nghiên cứu các chủ đề đương thời nhưng cũng hữu ích với bạn đọc người lớn. Cùng lúc tìm kiếm trên nhiều định dạng: tạp chí, báo, sách, bản ghi chép lời chương trình truyền hình và đài phát thanh, bản đồ, hình ảnh, tập tin đa phương tiện và nguồn thông tin mạng.

Đọc qua chủ đề nghiên cứu (Research Topics) được tạo cho học sinh: các chủ đề phổ biến, như là hiện tượng nóng lên toàn cầu, Martin Luther King và Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Mỗi chủ đề nghiên cứu được cung cấp thông tin cơ bản quan trọng, đồng thời nêu bật những bức ảnh, bài viết và đoạn video có sức thuyết phục nhất trong eLibrary.

  • Bản ghi chép lời của các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và đài phát thanh gần đây
  • Các phân đoạn từ chương trình tin tức trên truyền hình
  • Tiểu sử có hình ảnh
  • Các tài liệu tham khảo theo chủ đề và trình độ đọc
  • Hình ảnh, video, sách điện tử và các bài viết toàn văn 100% từ báo, tạp chí và tạp chí học thuật.
  • Dành cho nhà giáo dục: tìm kiếm trong các tiêu chuẩn giáo dục tiểu bang của Hoa Kỳ để tìm các nguồn thông tin hỗ trợ từng tiêu chuẩn.

Các định dạng bao gồm bản đồ, bản ghi chép lời, tập tin âm thanh, đồ họa, nội dung tương tác, từ điển, từ điển đồng nghĩa, bộ bách khoa toàn thư, niên giám, tập bản đồ, đường thời gian, bản trình chiếu, trang nghiên cứu được biên tập và các trang web được tuyển chọn.

Sử dụng My eLibrary cá nhân để lưu danh sách hình ảnh, bài viết, đoạn video hoặc bất kỳ dạng nội dung nào khác trong eLibrary. Quý vị cũng có thể ghi chú trên văn bản, gắn tên nội dung quý vị muốn và tạo đường thời gian và bản trình chiếu. Quý vị có thể chia sẻ mọi nội dung quý vị ghi chú, gắn tên hoặc tạo trong My eLibrary cá nhân bằng cách thiết lập một tài khoản "My eLibrary” cá nhân (ví dụ: MsSmith'sClass) và chia sẻ tên người dùng và mật mã với mọi người trong nhóm của quý vị.

Dễ dàng tạo danh mục tài liệu tham khảo: xuất thông tin quý vị thu thập cho bài luận theo lối trích dẫn của Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại (Modern Language Association, MLA) hoặc của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (American Psychological Association, APA).

Gửi các bài viết đến địa chỉ email của quý vị, lưu hoặc in bài viết.