Gia hạn

Nếu quý vị muốn giữ lại các vật phẩm đã mượn, hầu hết các mục đều có thể gia hạn nên quý vị có thể giữ các vật phẩm đó trong thời gian lâu hơn. Một số vật phẩm, chẳng hạn như vật phẩm có tựa đề là đang chờ giữ chỗ thì không thể gia hạn được.

Các mục mà quý vị đã mượn sẽ tự động được gia hạn tối đa 50 lần. Hầu hết các mục sẽ được gia hạn trong 3 tuần. Nếu các mục không thể gia hạn, quý vị sẽ nhận được thông báo 3 ngày trước ngày đến hạn. Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc về việc gia hạn tự động.

Sau những lần gia hạn tự động này, quý vị có thể tiếp tục gia hạn các mục trực tuyến, qua điện thoại, hoặc tại bất kỳ địa điểm thư viện nào, tối đa tổng cộng 50 lần gia hạn. 

Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị không thể trả lại các mục mà quý vị đã mượn. Chúng tôi có thể giúp!

Gia Hạn trên My MCL

  • Trang Mục Đã Mượn trên My MCL cho biết các tựa đề mà quý vị đã được cho mượn.
  • Đánh dấu vào ô bên cạnh tựa đề mà quý vị muốn gia hạn, hoặc đánh dấu ô Select 25 items (Chọn 25 mục) để chọn tất cả các mục trên trang.
  • Nhấp vào nút Renew Selected (Gia Hạn Mục Đã Chọn). 
  • Một thông báo bật lên sẽ cho quý vị biết liệu việc gia hạn của quý vị có thành công hay không.

Gia hạn bằng điện thoại hoặc email

Gia hạn trực tiếp tại bất kỳ địa điểm thư viện nào