School corps

School Corps của Thư viện Hạt Multnomah giúp học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12 thành công tại trường và cải thiện kỹ năng đọc của mình bằng cách làm chủ tài nguyên của thư viện công. Các dịch vụ của School Corps có sẵn cho học sinh, giáo viên, giáo viên thực tập và nhân viên thư viện của Hạt Multnomah. Quý vị có thể tận dụng tất cả các dịch vụ của School Corps nếu quý vị là một nhà giáo dục làm việc tại một trường trong Hạt Multnomah. Nếu quý vị là một nhà giáo dục làm việc ngoài Hạt Multnomah, nhưng là cư dân Hạt Multnomah, School Corps có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ chương trình giảng dạy hạn chế nhưng không thể cung cấp dịch vụ thuyết trình tại trường của quý vị.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ cho các trường trong Hạt Multnomah và các chương trình khác phục vụ thanh thiếu niên đang tuổi đi học. Để đặt một bài thuyết trình hoặc yêu cầu một dịch vụ, xin liên lạc School Corps theo số 503.988.6004 hoặc lib.school.corps@multcolib.org

Buckets of Books (Bộ Sách)

Buckets of Books bao gồm 24-30 cuốn sách về một chủ đề cùng với hướng dẫn của giáo viên. Hướng dẫn của giáo viên bao gồm một danh sách chú giải các trang web phù hợp lứa tuổi về chủ đề đó, một hướng dẫn để thực hiện nghiên cứu về chủ đề đó ở Thư viện Hạt Multnomah, và hướng dẫn về cách để có được thêm các bản sao của các cuốn sách. Một số bộ sách cũng bao gồm tìm kiếm chuyên sâu trên Internet cho học sinh.

Bộ sưu tập sách tùy chỉnh (từ Mẫu giáo đến Lớp 12)

Nếu chúng tôi không có một Bucket of Books hoặc danh sách sách về chủ đề của quý vị, chúng tôi có thể tạo một bộ sưu tập sách tùy chỉnh về một chủ đề cho đối tượng của quý vị và gửi một bản sao của mỗi cuốn sách trong danh sách đến một thư viện gần quý vị để cho quý vị mượn. Cần thời gian chuẩn bị là ba tuần. Để yêu cầu một danh sách sách tùy chỉnh, gửi một cảnh báo phân công School Corps cho chúng tôi.

Tập hợp tài liệu web tùy chỉnh (từ Mẫu giáo đến Lớp 12)

Để chúng tôi tạo một danh sách chú giải của các trang web về một chủ đề cho đối tượng của quý vị. Xem Trung tâm Bài tập về nhà để xem thư viện đã thu thập và chú giải được các trang web về chủ đề của quý vị chưa. Để yêu cầu một tập hợp tài liệu web tùy chỉnh, gửi một cảnh báo phân công School Corps cho chúng tôi.

Thuyết trình

School Corps của Thư viện Hạt Multnomah có thể cung cấp các dịch vụ này cho các trường trong Hạt Multnomah. Độ dài các bài thuyết trình có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của quý vị, nhưng thời gian tối thiểu được ghi chú. Một số bài thuyết trình đòi hỏi thiết bị đặc biệt; những nhu cầu này cũng được mô tả. Tất cả các dịch vụ đều miễn phí.

Dịch vụ cho các trường SUN và các chương trình sau giờ học và mùa hè

School Corps cung cấp các chương trình thú vị, liên quan đến kỹ năng đọc viết này cho các Trường SUN và các chương trình sau giờ học và mùa hè khác. Chúng tôi cũng có thể thuyết trình về các chương trình chúng tôi cung cấp trong năm học. Các chương trình có thể được cung cấp trên cơ sở một lần hoặc thường xuyên hoặc hàng loạt. Độ dài tối thiểu của các bài thuyết trình được ghi chú trong mô tả nhưng có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Một số bài thuyết trình đòi hỏi thiết bị đặc biệt (mà School Corps mang đến). Tất cả các chương trình của chúng tôi là miễn phí và chúng tôi có kích thước nhóm tối thiểu là 8 thanh thiếu niên.

Thẻ thư viện cho nhà giáo dục

Thư viện Hạt Multnomah cam kết hợp tác với các trường và nhà giáo dục. Các đầu mục thư viện sử dụng cho mục đích giáo dục có thể được cần lâu hơn so với thời gian mượn sách ba tuần tiểu chuẩn. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục cho phép người dùng mượn và gia hạn các đầu mục trong sáu tuần và có đến 40 yêu cầu đặt sách không sử dụng cùng một lúc. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục tách biệt với thẻ thư viện cá nhân của nhà giáo dục. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục chỉ được sử dụng cho các tài liệu hỗ trợ chương trình giảng dạy hoặc sử dụng trong lớp học. (Nhà giáo dục phải sử dụng thẻ thư viện cá nhân của họ khi mượn tài liệu thư viện để sử dụng cá nhân.)