School Corps

School Corps của thư viện quận Multnomah giúp học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 thành công tại trường và cải thiện kỹ năng đọc của mình bằng cách thu thập kiến thức từ nguồn tài nguyên thư viện công. Các dịch vụ của School Corps phục vụ học sinh, giáo viên, giáo viên thực tập và nhân viên thư viện trường thuộc quận Multnomah. Quý vị có thể sử dụng tất cả các dịch vụ của School Corps nếu quý vị là nhà giáo dục làm việc ở các trường học trong quận Multnomah. Trong trường hợp  quý vị là cư dân của quận nhưng dạy học tại một trường không thuộc quận Multnomah, School Corps có thể hỗ trợ chương trình giảng dạy một cách hạn chế và không thể đến giúp thuyết trình tại trường học của quý vị.

School Corps có nhiều dịch vụ dành cho các trường trong quận Multnomah và những chương trình khác phục vụ thanh thiếu niên tuổi đi học. Để đặt trước một bài thuyết trình hoặc yêu cầu một dịch vụ, xin liên lạc School Corps theo số 503.988.6004 hoặc lib.school.corps@multcolib.org

Buckets of Books 

Buckets of Books (thùng sách) bao gồm 24-30 cuốn sách cùng một chủ đề và tập hướng dẫn của giáo viên. Tập hướng dẫn bao gồm một danh sách chú giải các trang web phù hợp lứa tuổi về chủ đề đó, một hướng dẫn để thực hiện nghiên cứu về chủ đề đó ở Thư viện quận Multnomah, và hướng dẫn về cách để có được thêm các bản sao của các cuốn sách. Một số bộ sách cũng bao gồm tìm kiếm chuyên sâu trên Internet cho học sinh.

Bộ sách chọn theo chủ đề yêu cầu (từ mẫu giáo đến lớp 12)

Nếu chúng tôi không có một Bucket of Books phù hợp chủ đề của quý vị, chúng tôi có thể soạn một bộ sưu tập sách theo chủ đề yêu cầu và gửi một cuốn cho mỗi đầu đề đến thư viện quý vị chọn. Cần thời gian chuẩn bị là ba tuần. Để yêu cầu một danh mục sách đặc biệt, xin thông báo cho School Corps bài làm của quý vị.

Nguồn tài liệu điện tử theo yêu cầu (từ mẫu giáo đến lớp 12)

Chúng tôi có thể soạn một danh sách chú giải những trang web cho học sinh quý vị nghiên cứu về một chủ đề nào. Để yêu cầu riêng biệt một chủ đề nào về các tài liệu trên trang web, xin thông báo cho School Corps bài làm của quý vị.

Thuyết trình

School Corps của thư viện quận Multnomah có thể thuyết trình trong các lớp học thuộc quận nhà. Thời gian cho bài thuyết trình như đã mô tả vẫn có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của quý vị. Chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị nếu như một số bài thuyết trình cần có thiết bị đặc biệt. Tất cả các dịch vụ đều miễn phí.

Dịch vụ cho các trường SUN và các hoạt động sau giờ học và trong mùa hè

School Corps còn cung cấp các hoạt động thú vị sau giờ học và vào mùa Hè, liên quan đến kỹ năng đọc viết tại các trường SUN (Schools Uniting Neighborhoods). Chúng tôi có thể thuyết trình về các chương trình đã cung cấp trong năm học, trên cơ sở một lần hoặc thường xuyên hoặc theo nhóm bài. Thời gian cho bài thuyết trình như đã mô tả vẫn có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của quý vị. School Corp có thể mang đến một số thiết bị đặc biệt nếu bài thuyết trình cần. Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều miễn phí và chúng tôi lập nhóm tối thiểu là 8 thiếu niên.

Thẻ thư viện cho nhà giáo dục

Thư viện quận Multnomah cam kết hợp tác với các trường và nhà giáo dục. Các nhan đề sử dụng cho mục đích giáo dục có thể cần lâu hơn ba tuần theo thường lệ. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục có thời gian mượn và gia hạn tài liệu là sáu tuần và có thể đặt giữ trước 40 tài liệu một lúc. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục tách biệt với thẻ thư viện cá nhân. Thẻ thư viện cho nhà giáo dục chỉ được sử dụng cho các tài liệu hỗ trợ chương trình giảng dạy hoặc sử dụng trong lớp học. (Nhà giáo dục phải sử dụng thẻ thư viện cá nhân khi tài liệu mượn được sử dụng cho mục đích riêng.)