Gale in Context: High School

Nguồn tài liệu này cho tìm xem các bài viết tham khảo từ các ấn phẩm nổi tiếng, các bài viết định kỳ và bài viết trên báo từ tờ New York Times, U.S News and World Report, các tác phẩm sáng tạo, đoạn video và âm thanh, podcast, các vở kịch và thơ, tổng quan về chủ đề, tiểu sử, các bài phê bình văn học và câu hỏi hướng dẫn học tập.

Tìm kiếm các bản ghi, thu đa phương tiện, bao gồm biểu đồ, đồ thị, bản đồ, bảng và nội dung video và âm thanh từ NBC, NPR và các nguồn uy tín khác.