Cách ghi danh sử dụng My MCL với Library Connect

Ghi danh My MCL để đặt trước tài liệu mà bạn muốn mượn, nhìn thấy tài liệu bạn đã mượn và xem được tài liệu bạn đã đọc hoặc muốn đọc tiếp. 

  1. Nhấp vào nút “Đăng nhập / My MCL" ở góc trên bên phải và sau đó nhấp vào "Đăng nhập".
  2. Chọn ngôn ngữ của quý vị từ bảng chọn ở góc trên bên trái của trang.
  3. Nhập số Library Connect và mật mã của bạn. Nhấp vào "Đăng nhập". Nếu bạn có thẻ thư viện bắt đầu bằng các số 21168, bạn có thể sử dụng số đó hoặc số Library Connect của mình. 
  4. Nếu bạn chưa từng đăng nhập trước đó, nhấp vào “Tiếp tục thiết lập tài khoản sử dụng". Nếu bạn nhận được thông báo lỗi, xin đọc hướng dẫn xử lý sự cố ở cuối trang này.
  5. Xem lại tên, ngày sinh và email của bạn. Nhấp vào “Tiếp tục". Nếu thông tin của bạn không đúng, bạn vẫn có thể tiếp tục thiết lập tài khoản sử dụng trực tuyến của mình. Liên lạc chúng tôi để sửa lại thông tin của bạn.
  6. Chọn một tên sử dụng. Nếu bạn 12 tuổi hoặc nhỏ hơn, chọn một màu và một con vật từ danh sách thả xuống. Nếu bạn từ 13 tuổi trở lên, bạn có thể tạo một cái tên mà bạn chọn. Nếu ai đó đã sử dụng tên đó, hãy thử tên khác.

    Khi đăng nhập, bạn có thể dùng số của tài khoản sử dụng hoặc tên sử dụng đã chọn.

  7. Đánh dấu vào ô để chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
  8. Nhấp vào "Hoàn thành thiết lập sử dụng".

Chúc mừng bạn! Giờ đây, bạn có thể xem các tài liệu bạn đã mượn, tạm ngừng hoặc hủy bỏ tài liệu đặt và gia hạn tài liệu mượn trong My MCL. Học sinh trên 13 tuổi cũng có thể đưa ra ý kiến nhận xét và đánh giá tài liệu trong thư viện.

Chúng tôi khuyến khích bạn đặt lại mật mã của mình. Nhấp vào “Đặt lại Mật mã (PIN)". Sau đó, kiểm tra email của bạn, tìm liên kết gửi đến để đặt lại mật mã.
 

Xử lý sự cố

Tên sử dụng sai?

Nếu bạn đang dùng số tài khoản Library Connect, nhớ đặt mã học khu trước số thẻ ID học sinh của bạn.

Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng My MCL, bạn có thể đăng nhập bằng tên sử dụng, hoặc số Library Connect hoặc số trên thẻ thư viện bắt đầu bằng 21168. Vui lòng liên lạc chúng tôi nếu bạn vẫn không thể đăng nhập.

Mật mã sai?  

Mật mã tài khoản Library Connect của bạn mặc định là ngày sinh của bạn ở định dạng 2 chữ số tháng 2 chữ số ngày 4 chữ số năm (MMDDYYYY). Thêm số 0 nếu một hoặc cả hai số của tháng và ngày sinh của bạn là số đơn. Ví dụ: nếu sinh nhật của bạn là ngày 5 tháng 3 năm 2011, thì mật mã của bạn là 03052011.

Nếu bạn đã có tài khoản thư viện trước Library Connect, mật mã đó của bạn có thể khác với birthday, là mật mã có thể sử dụng cho một trong hai tài khoản.

Nếu bạn quên hoặc không biết mật mã, hãy nhấp vào “Đặt lại mật mã (PIN)” để  email của bạn nhận được liên kết đặt lại mật mã. Nếu Library Connect là tài khoản đầu tiên sử dụng thư viện, email nhận liên kết sẽ là email học sinh. Nếu bạn đã có thẻ thư viện trước Library Connect, email nhận liên kết là email đã có trong tài khoản thư viện. Nếu bạn không nhận được liên kết đặt lại mật mã, vui lòng liên lạc chúng tôi.