Thông tin nghiên cứu thị trường

Thông tin về nhân khẩu học

Hành vi và phong cách sống người tiêu dùng
Đặc điểm lối sống của những người tiêu dùng doanh nghiệp nhắm đến có ảnh hưởng đến thói quen mua hàng của họ. Sử dụng nguồn thông tin sau để xác định sở thích, niềm tin, thái độ và hoạt động của khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp quý vị.

Phương tiện tìm kiếm doanh nghiệp cạnh tranh

Để tìm kiếm thông tin về các công ty đại chúng, hãy tìm kiếm hồ sơ công ty và thông tin tài chính, chẳng hạn như báo cáo và hồ sơ nộp hằng năm. Để biết thông tin về các công ty tư nhân, hãy tìm kiếm các bài báo được xuất bản về công ty đó trong các tạp chí, tạp chí thương mại và báo chí.

Các cơ sở dữ liệu danh bạ dưới đây sẽ giúp quý vị xác định doanh nghiệp đối thủ trong một khu vực địa lý cụ thể (tiểu bang, thành phố, mã vùng, mã bưu chính). Các cơ sở dữ liệu này cung cấp thông tin cơ bản như địa chỉ, viên chức chủ chốt, ngành nghề kinh doanh, khối lượng bán hàng cũng như khi có thông tin về xếp hạng tín dụng và số lượng nhân viên. Quý vị cũng có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu này để xác định khách hàng doanh nghiệp tiềm năng. 

Nguồn thông tin về tình trạng ngành kinh doanh