SimplyAnalytics

Ứng dụng lập bản đồ cho phép người sử dụng tạo bản đồ chủ đề có chất lượng chuyên nghiệp để sử dụng trong thuyết trình, báo cáo nghiên cứu và kế hoạch kinh doanh bằng cách sử dụng dữ liệu nhân khẩu học, kinh doanh và tiếp thị của Hoa Kỳ. Ứng dụng bao gồm quyền truy cập vào hàng ngàn biến số về dữ liệu nhân khẩu học, kinh doanh và tiếp thị, chẳng hạn như mức chi tiêu của khách hàng, bất động sản, tội phạm và nhiều biến số dữ liệu khác. Phương tiện này trước đây được gọi là SimplyMap.

Sử dụng phương tiện này để tìm kiếm:

  • 10 mã bưu điện (ZIP code) giàu có nhất ở Quận Multnomah
  • Nơi người dân Portland chi nhiều tiền vào cà phê và chó nhất
  • 25 quận có nhiều cư dân lớn tuổi nhất ở Oregon