Foundation Grants to Individuals Online

Nguồn thông tin này chỉ xem được trong các địa điểm thư viện.

Một cơ sở dữ liệu trực tuyến về các quỹ tài trợ và các chương trình cho công chúng là tài trợ cho học sinh, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác tìm kiếm tài trợ. Tìm hồ sơ chi tiết của nhà tài trợ, bao gồm thông tin giá trị như khu vực chương trình, giới hạn, thông tin làm đơn xin, dữ liệu tài chính, liên kết đến mạng xã hội và nhiều thông tin khác.

Tìm kiếm:

  • Học bổng và học bổng cao học
  • Tài trợ cho mỹ thuật và nghiên cứu
  • Hỗ trợ tham gia hội nghị và hội thảo

Từ Trung tâm Quỹ tài trợ.

Resource topic

Resource type