Mùa thuế năm 2024: Các biểu mẫu và sự hỗ trợ

Hạn chót nộp tờ khai thuế liên bang và tiểu bang là Thứ Hai ngày 15 tháng 4

Nhân viên thư viện không thể chuẩn bị hồ sơ khai thuế, tư vấn các vấn đề về thuế hoặc diễn giải luật thuế nhưng họ có thể giúp kết nối quý vị với tài liệu và thông tin.

Quý vị có thể in các biểu mẫu thuế và mượn sách về thuế tại các địa điểm thư viện. Chúng tôi cũng đã sưu tập một danh sách các tổ chức trợ giúp về thuế đáng tin cậy.

Khai thuế miễn phí qua mạng

Bản sao các biểu mẫu hoặc hướng dẫn

Tải xuống và in các biểu mẫu và tập hướng dẫn

Quý vị có thể nhận biểu mẫu từ trang Biểu mẫu & Hướng dẫn của Sở Thuế vụ (IRS) và trang Biểu mẫu và Ấn phẩm của Sở Thuế vụ Oregon tại nhà hoặc tại thư viện. 

Nếu không thể in biểu mẫu tại nhà, quý vị có thể gửi tài liệu đến máy in của thư viện từ hầu hết các thiết bị hoặc địa điểm có kết nối hệ thống mạng.

Nhờ gửi biểu mẫu về cho quý vị qua bưu điện

Để nhận các biểu mẫu về thuế cấp liên bang qua bưu điện, hãy làm theo hướng dẫn trên trang mạng IRS hoặc gọi số 800.829.3676. Để nhận các biểu mẫu thuế của Oregon qua bưu điện, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trực tuyến hoặc gọi số 503.378.4988 hoặc 800.356.4222 (miễn cước).

Đến lấy biểu mẫu thuế liên bang tại thư viện

Các biểu mẫu thuế liên bang có số lượng giới hạn tại các địa điểm thư viện. Để tìm hiểu xem loại mẫu nào có ở một địa điểm gần quý vị, hãy gọi số 503.988.5123, gửi email cho chúng tôi hoặc trò chuyện qua mạng với chúng tôi

Sở Thuế vụ Oregon không còn gửi các biểu mẫu thuế tiểu bang và tập hướng dẫn tới thư viện. Các mẫu giấy thuế của Oregon không có sẵn, tuy nhiên, chúng tôi có thể in ra nhiều loại mẫu giấy thuế nào quý vị cần; hãy liên lạc chúng tôi hoặc yêu cầu tại một địa điểm thư viện nào. 

 

Hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế

Một số nhóm cộng đồng tổ chức giúp đỡ trực tiếp và trợ giúp qua mạng nhờ nhóm tình nguyện IRS Hỗ trợ Thuế thu nhập (VITA program) cho những người nộp thuế hội đủ điều kiện. Xem trên trang IRS khai thuế miễn phí để biết những tổ chức trợ giúp trong khu vực của quý vị.

Trợ giúp pháp lý dành cho các vấn đề về thuế

Danh sách đọc: