MyFreeTaxes.com (Website)

Chương trình My Free Taxes này giúp đỡ những người đóng thuế đạt điều kiện được chuẩn bị và gửi hồ sơ khai thuế dạng điện tử miễn phí, và bao gồm những cách khác nhau để nhận được trợ giúp. Đối với những ai không hội đủ yêu cầu về Tổng thu nhập được điều chỉnh (Adjusted Gross Income, AGI) để được chương trình My Free Taxes này giúp đỡ, Sở Thuế vụ (IRS) đề xuất sử dụng chương trình FreeFile của IRS.

Resource topic