AARP Foundation Tax-Aide (Website)

211info là dịch vụ miễn phí giới thiệu về dịch vụ xã hội địa phương và ủng hộ các tổ chức khắp Oregon và vùng Southwest Washington.

Trang mạng 211info có một thư mục về các tổ chức địa phương cung cấp những loại dịch vụ trợ giúp. Quý vị cũng có thể nói chuyện với nhân viên bằng điện thoại: gọi số 211 trong giờ được đăng trên trang mạng của tổ chức này.

Resource topic