Kết nối Mango

Một hệ thống học ngôn ngữ trực tuyến. Mango Basics dạy những cụm từ sử dụng hàng ngày cho người mới học trong các khóa học tự điều chỉnh nhịp độ kéo dài từ hai đến năm giờ. Mango Complete là khóa học gồm 100 bài học được thiết kế nhằm cung cấp hiểu biết đầy đủ về toàn bộ ngôn ngữ và văn hóa của ngôn ngữ ấy.