Mango Languages

Học trực tuyến ngôn ngữ mới với hơn 40 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh cho những người chưa nói tiếng Anh.

Người học ngôn ngữ có thể sử dụng phương tiện này để học hơn 40 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Swahili và nhiều ngôn ngữ khác. Chọn khóa sơ cấp giới thiệu về Hội thoại căn bản, hoặc khóa học đầy đủ để học các kỹ năng ngôn ngữ và ngữ pháp toàn diện hơn.

Có các khóa học tiếng Anh dành cho những người chưa nói tiếng Anh.

Tạo tài khoản trên Mango Languages (sign up) để theo dõi quá trình học tập của quý vị hoặc đăng nhập với tư cách là khách (Use Mango as a Guest). Mango cũng cung cấp ứng dụng có sẵn cho AndroidiOS.

Lời khuyên: Tạo tài khoản của quý vị qua trang web trước khi sử dụng app Mango.