Làm thẻ thư viện

ộp đơn xin trực tuyến
Tiếp cận ngay với sách điện tử, sách nói, các phương tiện truyền thông trực tuyến và nhiều loại khác.

Đi đến bất kỳ địa điểm thư viện nào để lấy thẻ thư viện của quý vị và có quyền truy cập đầy đủ vào mọi thứ mà thư viện cung cấp.


Quý vị bị mất thẻ thư viện?

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay, sau đó đến bất kỳ thư viện nào để nhận thẻ mới miễn phí.