Thông tin về quốc tịch và nhập cư

Trợ giúp pháp lý và nguồn hỗ trợ khác

Để xem đầy đủ danh sách các tổ chức được công nhận, vui lòng truy cập Văn phòng Điều hành xem xét hồ sơ nhập cư rồi nhấp vào liên kết ứng với tiểu bang của quý vị (chẳng hạn như Oregon).

Trợ giúp về bài kiểm tra nhập quốc tịch