Dịch vụ và sự hỗ trợ pháp lý

Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng danh sách sau đây sẽ giúp quý vị bắt đầu. Hầu hết thông tin hiển thị bằng tiếng Anh.

Nhân viên thư viện không có khả năng tư vấn hoặc phân tích pháp lý. Nhân viên có thể không được diễn giải các đạo luật, vụ việc hoặc quy định, thực hiện nghiên cứu pháp lý, đề nghị hoặc hỗ trợ chuẩn bị các biểu mẫu hoặc tư vấn cho khách sử dụng về các quyền hợp pháp của họ.

Trợ giúp pháp lý miễn và giảm chi phí

Các Nghiên cứu và Biểu mẫu Pháp lý Oregon

Các Nghiên cứu và Biểu mẫu pháp lý Liên bang