Khác biệt cảm giác

Tất cả thư viện sách Sử dụng và nhà vệ sinh đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA).

Yêu cầu được phục vụ tại nhà

Nếu quý vị không thể đến được thư viện, thư viện có thể đến với quý vị. Nếu quý vị đau bệnh, có khuyết tật hoặc yêu cầu vì lý do sức khỏe khác, quý vị có thể đủ điều kiện được phục vụ tại nhà.