Yêu cầu được phục vụ tại nhà

Patron meeting with staff in their home

Nếu quý vị không thể đến được thư viện, thư viện có thể đến với quý vị. Nếu quý vị đau bệnh, có khuyết tật hoặc yêu cầu vì lý do sức khỏe khác, quý vị có thể đủ điều kiện được phục vụ tại nhà.

Xin gọi 503.988.5123 để biết loại dịch vụ nào được cung cấp tận nhà hoặc gửi đơn trực tuyến.

503.988.5123