Khiếm thị và thị lực kém

Phương tiện phóng đại video CCTV

Magnifying glasses and sheets are available at every library location. Video magnifier (CCTV) for patrons who need higher magnification are available a some locations.

Động vật phục vụ

Thư viện Quận Multnomah chào đón động vật phục vụ trong thư viện. Theo định nghĩa của Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, ADA), động vật phục vụ là chó, hay trong một số trường hợp là ngựa giống nhỏ, đã được huấn luyện để làm việc hoặc thực hiện các nhiệm vụ cho người khuyết tật. Thú cưng, động vật đồng hành và hỗ trợ cảm xúc hoặc trị liệu không được vào thư viện.