Trái Phiếu Xây dựng Thư viện

Xây dựng thư viện tốt hơn cho một tương lai tốt đẹp hơn

Nhờ sự ủng hộ của các cử tri Quận Multnomah, Thư Viện Quận Multnomah đang mở rộng một số thư viện và xây dựng Thư Viện Hàng Đầu Quận Đông mới cho cộng đồng. Các dự án này sẽ bắt đầu vào năm 2021 với sự tham gia của cộng đồng và quá trình đóng góp ý kiến về việc mở rộng và nâng cấp các thư viện Holgate và Midland. Xem toàn bộ trình tự dự án.

Quý vị có thắc mắc? Xem Câu Hỏi Thường Gặp về xây dựng thư viện. .

Các dự án quan trọng

  • Mở rộng và nâng cấp bảy thư viện chi nhánh: Thư Viện Albina, Thư Viện Belmont, Thư Viện Holgate, Thư Viện Midland, Thư Viện North Portland, Thư Viện Northwest Và Thư Viện St. Johns.  
  • Xây dựng Thư Viện Hàng Đầu Quận Đông. 
  • Trang bị thêm internet tốc độ gigabit cho tất cả các thư viện.
  • Tạo lập trung tâm phân phối và xử lý tài liệu

Nhà cung cấp

Preguntas frecuentes para los proveedores

Giữ liên lạc

Regístrese para recibir actualizaciones
Entérese de lo que está pasando en la biblioteca
Nghe tin từ thư viện của quý vị
Получайте известия из вашей библиотеки
来自图书馆的讯息