Trái Phiếu Xây dựng Thư viện

Xây dựng thư viện tốt hơn cho một tương lai tốt đẹp hơn

Nhờ sự ủng hộ của các cử tri Quận Multnomah, Thư Viện Quận Multnomah đang mở rộng một số thư viện và xây dựng Thư Viện Hàng Đầu Quận Đông mới cho cộng đồng. Các dự án này sẽ bắt đầu vào năm 2021 với sự tham gia của cộng đồng và quá trình đóng góp ý kiến về việc mở rộng và nâng cấp các thư viện Holgate và Midland. Xem toàn bộ trình tự dự án.

Quý vị có thắc mắc? Xem Câu Hỏi Thường Gặp về xây dựng thư viện.

Dự án mở đầu

Trung tâm Điều hành và Hoạt động có trụ sở tại East Portland (phía Đông thành phố Portland) là bất động sản được mua đầu tiên cho trái phiếu xây dựng, do đó được chúng tôi đặt tên là Dự án mở đầu, như lời nói đầu của một cuốn sách. Tòa nhà này sẽ là trung tâm của nhiều dịch vụ thư viện và sẽ mở đường cho các dự án trái phiếu khác. Tìm hiểu thêm về tòa nhà trung tâm như là nỗ lực của chúng ta để cung cấp cho những cộng đồng tuyệt vời những thư viện và dịch vụ thật tuyệt hảo.

Các dự án quan trọng

  • Mở rộng và nâng cấp bảy thư viện chi nhánh: Thư Viện Albina, Thư Viện Belmont, Thư Viện Holgate, Thư Viện Midland, Thư Viện North Portland, Thư Viện Northwest Và Thư Viện St. Johns.  
  • Xây dựng Thư Viện Hàng Đầu Quận Đông. 
  • Trang bị thêm internet tốc độ gigabit cho tất cả các thư viện.
  • Tạo lập trung tâm phân phối và xử lý tài liệu

Góp phần thiết kế lại bốn thư viện của Quận Multnomah

Thư viện Quận Multnomah đang trong quá trình thiết kế lại và mở rộng tám thư viện, đây là một phần trong dự án trái phiếu xây dựng các tòa nhà đã được các cử tri thông qua vào tháng 11 năm 2020. Các thư viện Albina, Holgate, Midland và North Portland là bốn dự án đầu tiên và chúng tôi mong đợi sự giúp đỡ của quý vị.

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của quý vị về cách chúng tôi có thể làm để những thư viện này hoạt động hiệu quả hơn cho quý vị và cộng đồng. Khảo sát này gồm bốn phần và sẽ kéo dài khoảng 15 phút

Quý vị có thắc mắc? Hãy gửi email đến Suzanne Chou, điều phối viên gắn kết cộng đồng.  

Nhà cung cấp

Preguntas frecuentes para los proveedores

Giữ liên lạc

Regístrese para recibir actualizaciones
Entérese de lo que está pasando en la biblioteca
Nghe tin từ thư viện của quý vị
Получайте известия из вашей библиотеки
来自图书馆的讯息