Tinh thần phối hợp cộng đồng trong dự án xây dựng cơ bản thư viện

Trong tình hình có nhiều dự án xây dựng đang được đồng thời tiến hành, cách thức nào sẽ biết được chúng tôi có thực sự phối hợp với cộng đồng trong việc thiết kế xây dựng công trình và những dịch vụ của từng thư viện? Mỗi dự án đều cần có một cuộc thăm dò ý kiến riêng để nhận ra động lực hiện tại giúp thay đổi và thăng tiến cộng đồng, xem xét lại quá khứ, có mức độ trách nhiệm cao trước cộng đồng và hình dung ra một tương lai khác cho hệ thống thư viện công tại Quận Multnomah. Những tiêu chuẩn này tạo ra một cơ chế có tầm ảnh hưởng lớn để mà cân nhắc, xem xét và cân đối toàn bộ chín dự án.

Việc phối hợp với cộng đồng để nhận được ý kiến đóng góp là một phản ánh hoàn toàn nguyên tắc dự án của chúng tôi.

Phối hợp cộng đồng trong dự án xây dựng Thư viện Quận Multnomah trên tinh thần:

  • Bình đẳng - ưu tiên lắng nghe và lan tỏa tiếng nói của những cộng đồng thiếu hụt sự phục vụ
  • Minh bạch - xác định rõ ràng những yếu tố cố định, yếu tố linh động và những khía cạnh cộng đồng có thể có ảnh hưởng và kết quả từ ý kiến đóng góp đó
  • Công bằng - hiểu rõ, ghi nhận quá khứ và xây dựng nên một tương lai khác biệt
  • Dễ dàng tiếp cận  - hội họp cộng đồng ở nơi họ sinh sống, cung cấp nhiều phương thức tham gia, phù hợp về văn hóa và nhiệt tình hồi đáp
  • Đầy đủ thông tin - có được thông tin dựa trên hoạt động nghiên cứu, xem xét và ghi nhận những câu hỏi đã đặt ra cho cộng đồng và những ý kiến đã được chia sẻ
  • Linh động - yêu cầu nêu ý kiến đóng góp về quá trình, lắng nghe lời bình luận, sẵn sàng chấp nhận thay đổi và không cứng nhắc chỉ theo một cách  khi kêu gọi cộng đồng tham gia