MedlinePlus (Website)

Từ Thư viện Y học Quốc gia, đây là một trong những nơi thích hợp nhất để bắt đầu tìm kiếm thông tin y tế hoặc thông liên quan đến sức khỏe.

Tìm kiếm thông tin về các bệnh tật và bệnh trạng, bao gồm thử nghiệm lâm sàng, danh bạ bệnh viện, phương pháp điều trị truyền thống và thay thế, thông tin thuốc, các tổ chức y tế, nghiên cứu y học mới nhất, các bài viết tin tức và thông tin khái quát về nhiều chủ đề sức khỏe và dinh dưỡng.

Resource type