Ethnic NewsWatch

Tìm kiếm các bài viết toàn văn từ các báo, tạp chí, tập san có quan điểm và góc nhìn đa dạng. Nhiều bài viết trong số này không nằm trong mục lục của các cơ sở dữ liệu khác.

Sử dụng nguồn tài liệu này để tìm:

  • Bài viết về vấn đề xã hội, văn hóa dưới góc nhìn của báo chí người Mỹ gốc châu Phi.
  • Nghiên cứu về những nỗ lực của các bộ lạc bản địa nhằm tiếp tục hoạt động săn bắt cá voi ở vùng Pacific Northwest.
  • Información en español sobre varios temas que pertenecen a la comunidad Latina.
  • Включает в себя статьи на русском языке.
  • Bài viết về toàn cầu hóa và nạn buôn người dưới góc nhìn của báo chí người Mỹ gốc châu Á.