Yêu cầu sự Sắp xếp Thuận tiện Hợp lý

Theo Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, ADA), thư viện Quận Multnomah cung cấp sự thuận tiện cho khách hàng khuyết tật. Quý vị có thể yêu cầu những sắp xếp để thuận tiện đến với các tòa nhà thư viện, sử dụng dịch vụ, tham gia các chương trình và sự kiện, bao gồm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, thiết bị trợ giúp thính giác và các tiện nghi khác.

Để yêu cầu một sự sắp xếp thuận tiện, xin sử dụng mẫu yêu cầu dưới đây hoặc gọi chúng tôi tại số 503–988–5123. Đối với các chương trình thư viện, xin liên lạc chúng tôi trước ít nhất hai ngày làm việc (thứ Hai đến thứ Sáu). Nhân viên sẽ trả lời cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

Nếu sự sắp xếp cho một buổi học hoặc chương trình thư viện, xin cho biết

Thông tin của quý vị

Cách liên lạc quý vị tốt nhất (chọn một cách): *

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin liên lạc này để trả lời yêu cầu của quý vị.

Thông tin liên lạc bổ sung (không bắt buộc): Trong trường hợp chúng tôi không thể liên lạc quý vị qua cách thức đã chọn, xin vui lòng cho biết một cách khác để liên lạc được quý vị.

Địa điểm (các) thư viện quý vị thường sử dụng:
Đánh dấu một hoặc nhiều hơn

Thư viện sẽ bảo mật thông tin mà quý vị cung cấp trong mẫu yêu cầu, trừ khi luật pháp yêu cầu phải tiết lộ. Ví dụ, mẫu yêu cầu này là một hồ sơ công khai và một số thông tin có thể phải tiết lộ theo Luật Hồ sơ công khai Oregon. Trong phạm vi thư viện, thông tin được ghi trên mẫu yêu cầu sẽ chỉ giao cho nhân viên thiết yếu để thực hiện trợ giúp.