Library Connect

Logo for Library Connect

Sử dụng ID trường học của bạn làm thẻ thư viện và khám phá Library Connect (Kết Nối Thư Viện) có thể đưa bạn đến đâu! 

Thư Viện Quận Multnomah đang hợp tác với Học Khu David Douglas để cung cấp cho học sinh các tài khoản thư viện tự động.

  • Nhận ngay sách, tạp chí, báo, âm nhạc, phim ảnh kỹ thuật số và nhiều hơn nữa
  • Nhận trợ giúp từ một gia sư trực tuyến
  • Mượn tài liệu từ mọi địa điểm của Thư Viện Quận Multnomah
  • Sử dụng máy tính có truy cập Internet tại mọi địa điểm của Thư Viện Quận Multnomah

Số Library Connect của bạn là mã học khu cộng với số ID trường của bạn. Đối với học sinh của David Douglas, số Library Connect của bạn là 40 + số ID trường của bạn.

Tìm hiểu thêm về sử dụng tài khoản Library Connect của bạn.

Nếu bạn là một học sinh ở một khu học khu khác, bạn vẫn có thể sử dụng tài nguyện thư viện với thẻ thư viện của mình. Đăng ký trực tuyến để nhận thẻ thư viện.

 

Information for parents and educators

Contact us


Được thực hiện qua quà tặng cho Quỹ Thư viện, một tổ chức bất phi lợi dành riêng cho việc đào tạo lãnh đạo thư viện của chúng tôi, cho các sáng kiến và việc kết nối tới các thành phần giúp đỡ cá nhân.