Library Connect

Logo for Library Connect

Sử dụng ID trường học của bạn như thẻ thư viện và khám phá Library Connect có thể theo bạn đến đâu!

Thư viện quận Multnomah đang hợp tác với các học khu công lập để tạo cho học sinh tài khoản thư viện tự động.

  • Có được ngay sách, tạp chí, báo, âm nhạc, phim ảnh kỹ thuật số và nhiều hơn nữa
  • Nhận giúp đỡ từ một trợ lý học tập trực tuyến
  • Mượn tài liệu từ một địa điểm nào thuộc Thư viện Quận Multnomah
  • Sử dụng máy tính có truy cập Internet tại một địa điểm nào thuộc Thư viện Quận Multnomah. Kiểm tra thông tin về các dịch vụ hiện có.

Tìm hiểu số Library Connect, mật mã, và hơn thế nữa về cách sử dụng thư viện.

 

Thông tin dành cho phụ huynh và nhà giáo dục

Liên hệ


Được thực hiện do quà tặng gửi đến The Library Foundation, một tổ chức nội bộ phi lợi nhuận nhằm củng cố hướng lãnh đạo, cải tiến phát triển thư viện chúng ta và tiếp cận với sự hỗ trợ cá nhân.